Важно съобщение

Преустановяват се присъствените учебни занятия за учениците от гимназиален етап
на образование. Присъствените учебни занятия в институциите от системата на
предучилищното и училищното образование за учениците от прогимназиален и начален етап
на образование се провеждат в съответствие с изготвените от Министерство на
образованието и науката и Министерство на здравеопазването Насоки за работа на системата
на предучилищното и училищното образование през учебната 2020-2021 година в условията
на COVID-19, публикувани на интернет страницата на Министерство на образованието и
науката.
Учениците от 8 до 12 клас ще използват платформата Google Classroom.
Часовете ще бъдат по седмичното разписание и при спазване на часовото време.

Made by MohyMuharem - Designed by MohyMuharem
Technical consult and thanks for Alexander Penev