Защита на личните данни

Политика за защита на личните данни

Средно училище „Христо Ботев“ е организация, юридическо лице,с основна дейност: образование. Училището е администратор на личните данни, които се обработват при или по повод осъществяване на възложените му от закона правомощия, и в това качество обработва само законно събрани лични данни, необходими за конкретни, точно определени и законни цели – обучение, възпитание и социализация на ученика, нормативно установени в чл. 3 на ЗПУО и чл.9 на Наредба № 8/11.08.2016 г. на МОН за информацията и документите за системата на предучилищното и училищно образование.
Училището спазва принципа за забрана на обработване на специални категории данни съгласно чл.5, ал. 1 от ЗЗЛД (разкриване на расов или етнически произход; разкриване на политически, религиозни или философски убеждения; членство в политически партии или организации; сдружения с религиозни, философски, политически или синдикални цели; лични данни, които се отнасят до здравето, сексуалния живот или до човешкия геном)
С каква цел обработваме личните данни и на какви правни основания?
Училището обработва личните данни само за целите, за които са събрани, и не ги използва за други цели. Тези цели са изцяло свързани с организиране на учебния процес, подпомагане на обучението, издаване на документи, отговарящи на държавните изисквания.
Като образователна институция ние имаме законово задължение да поддържаме Регистър за подлежащи на обучение, дневници, лични дела, да издаваме ученическа книжка, уверение, академична справка, удостоверение за завършен клас или етап на образование и свидетелства за основно образование. Тези документи имат задължителни атрибути и по закон съдържат по-голям набор от лични данни като: ЕГН, дата и място на раждане, постоянен адрес, снимка и др.
Имаме законовото задължение да обработваме Ваши лични данни при кандидатстване и получаване на стипендии
Вашите данни като адрес, телефонен номер и електронната поща, са необходими за комуникацията на училището със семейството на ученика.
Училището има задължение да осигурява сигурността и безопасността на територията на училището, което включва и заснемането на изображения чрез системата за видеонаблюдение. При необходимост ще бъдем длъжни да споделим тази информация с правоохранителните органи.
• При никакви обстоятелства училището няма да разкрива информация или данни, които:
биха причинили вреда на детето
• биха посочвали, че детето е или е било обект на злоупотреба или има риск от това, освен когато разкриването не би било в най-добрия интерес на детето
• биха позволили друго лице да бъде идентифицирано, освен ако лицето е служител на училището или лицето не е дало съгласие, или е разумно в обстоятелствата да се разкрие информацията без съгласието. Изключението от разкриването не се прилага, ако информацията може да бъде редактирана така, че името или идентификационните данни на лицето да бъдат премахнати
• биха били под формата на справка, дадена на друго училище или друго място за обучение и обучение, потенциалния работодател на детето или друго лице.

Лични данни, които събираме
СУ „Христо Ботев“ събира следните групи лични данни:
• физическа идентичност
• трите имена, ЕГН, постоянен адрес, телефони, месторождение,
• образование – вид на образованието, място на придобиване на образованието, номер на диплома и дата на издаване;
• семейна идентичност – имена на родителите, адреси, телефони
• медицински данни – име и фамилия на личен лекар, телефон за връзка, документи за временна или трайна нетрудоспособност във връзка с извиняване на отсъствия по болест, освобождаване от часовете по Физическо възпитание и спорт или получаване на стипендия.
Личните данни се събират, обработват и съхраняват на хартиен и/или електронен носителот следните длъжностни лица: административен секретар, технически секретар, завеждащ административна служба, , членове на Комисията по прием в СУ „Христо Ботев“ и класни ръководители.

Какви са нашите задължения като администратор на лични данни?
• да защитаваме личните данни чрез подходящи мерки за сигурност;
• да уведомяваме органите за нарушения на сигурността на личните данни;
• да документираме обработването личните данни;
• да водим подробни записи за дейностите по обработка на данните и получаване на съгласие
Фотографии и видео
Изображения на персонал и ученици могат да бъдат заснемани в подходящо време и като част от образователни дейности за използване само в училище.
Родители / ученици / служители, и училището не трябва да използват такива изображения за публикуване или комуникация с външни източници. Политиката на училището е, че външните лица (включително родителите) не могат да заснемат изображения на персонал или ученици по време на такива дейности без предварително съгласие.

Мерки за защита на личните данни
СУ „Христо Ботев“ е предприело следните мерки, за да защити личните данни:
1.Физическа защита-система от организационни и технически мерки за предотвратяване на нерегламентиран достъп до сгради, помещения и съоръжения, в които се обработват лични данни.
2.Персонална защита -система от организационни мерки спрямо физическите лица, които обработват лични данни по указание на администратора.
3.Документална защита -система от организационни мерки при обработването на лични данни на хартиен носител. Хартиените носители са с ограничен достъп, изрично и персонално разрешен от администратора за определени служебни лица и се съхраняват в помещения и на места, които са под режим на заключване и оборудвани със сигнално-охранителна техника.
4. Защита на автоматизираните информационни системи и/или мрежи-система от технически и организационни мерки за защита от незаконни форми на обработване на личните данни чрез процедури за съхраняване и унищожаване на информацията, идентификация и автентификация, инсталиране на антивирусни програми, направа на резервни копия за възстановяване и др.

Колко дълго съхраняваме личните Ви данни?
Вашите лични данни се съхраняват за различни периоди от време, но само толкова дълго, колкото е необходимо за постигане на целите, за които сме ги събрали. Сроковете за съхранение на архиви с лични данни са определени със Закона за държавния архив, Закона за счетоводството. След изтичане на този срок личните данни се унищожават по определения ред.
Най-дългият срок за съхранение на лични данни е свързан със законовото ни задължение да издаваме дубликати на свидетелства за основно образование. Срокът за съхранение на данните, съдържащи се в тях е 50 г. Данните се съхраняват в училищния архив при строги правила и ограничен достъп и ги използваме само при заявление за издаване на дубликат.

На кого предоставяме личните данни ?
Персоналните данни за учениците няма да бъдат разкривани на трети лица без съгласието на родителя на детето, освен ако това е задължително по закон или е в най-добрия интерес на детето. СУ „Христо Ботев“ има законово задължение да предоставя личните данни на трети страни:
• РУО и МОН – на МОН предоставяме всички Ваши лични данни, събрани от нас чрез формулярите за кандидатстване и записване, тези, съдържащи се в свидетелствата за основно образование и издадените дипломите за завършено образование.
• Социални работници и агенции – за да защитим или поддържаме благосъстоянието на нашите ученици и в случаи на злоупотреба с деца, може да се наложи да предадем лични данни на социални работници или агенции
• Образователни органи – за училищата може да се изисква да предават данни, за да помогнат на правителството да следи националната образователна система и да прилага закони, свързани с обучението
• Други училища – ако един ученик се прехвърля в друго училище, академичните записи и други данни, свързани със здравето и състоянието му могат да бъдат препратени в новото училище.
• Изпитни органи -това може да бъде за целите на регистрацията, за да позволи на учениците в нашето училище да извършват мероприятия, определени от външни изпитни органи.
• По силата на здравното законодателство, училището може да предаде информация за здравето на децата в училището, за да наблюдава и избягва разпространението на заразни болести в интерес на общественото здраве.
• За изпълнение на дейности на НОИ, НАП и МВР при определени условия за предотвратяване на измама или престъпление
• Съдебни органи, контролни органи, органи на местното самоуправление.

Какви права имат лицата субект на лични данни?
• Информираност (във връзка с обработването на личните му данни от администратора);
• Достъп до собствените си лични данни;
• Коригиране (ако данните са неточни);
• Изтриване на личните данни (право „да бъдеш забравен“);
• Ограничаване на обработването от страна на администратора;
• Преносимост на личните данни между отделните администратори;
• Възражение спрямо обработването на негови лични данни;
• Право на защита по съдебен или административен ред, в случай, че правата на субекта на данни са били нарушени.
Част от правата ви като изтриване на данните или възразяване срещу обработването, могат да бъдат ограничени от действащото законодателство.

Ред за упражняване на правата
Редът за упражняване на правото на достъп, правото на изтриване, коригиране или ограничаване на обработването е чрез подаване на писмено искане до директора на СУ „Христо Ботев“. Администраторът предоставя на потребителя информация относно действията, предприети във връзка с искането, без ненужно забавяне и във всички случаи в срок от един месец от получаване на искането. При необходимост този срок може да бъде удължен с още два месеца, като се взема предвид сложността и броя на исканията. СУ „Христо Ботев“ се задължава да информира субекта на данните за всяко такова удължаване в срок от един месец от получаване на искането, като посочва и причините за забавянето или за причините да не се предприемат действия и за възможността за подаване на жалба до Комисията за защита на личните данни и търсене на защита по съдебен ред.
Имате право и на жалба за начина, по който се обработват данните ви до надзорния орган Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 или www.cpdp.bg.
Когато субектът на лични данни подава искане с електронни средства, по възможност информацията се предоставя с електронни средства, освен ако субектът не е поискал друго.

Прехвърляне между държави
Трансферът, съхранението и обработката на лични данни, събрани чрез Сайта е обезпечен с подходящи технически средства. СУ „Христо Ботев“ няма да прехвърля данните ви извън рамките на ЕИП. СУ „Христо Ботев“ може да предоставя вашите лични данни на трети страни, които ще обработят данните съобразно инструкциите и под отговорността на училището или съгласно закон.
Промени в Политиката за поверителност
Тази процедура за защита на лична информация може да бъде променяна от СУ „Христо Ботев “като администратор на данни. Такива промени ще влязат в сила незабавно след тяхното оповестяване.(Редовното преглеждане на тази страница ви гарантира, че винаги ще сте наясно каква информация събираме, как и за какви цели училището я използва и при какви обстоятелства (ако настъпят такива) ще я споделяме с други страни.)

Made by MohyMuharem - Designed by MohyMuharem
Technical consult and thanks for Alexander Penev