Представяне на проекти на ученици по проект "Образование за утрешния ден"

На 31 май от 16:00 часа в мултимедийния кабинет ще бъдат представени проектите на учениците, участващи по проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, реализиран с финансовата подкрепа по Оперативна програма
„Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

Проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „Наука
и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и
инвестиционни фондове.

Можете да разгледате както проектите, така и моменти от представянето на следния адрес:

https://sites.google.com/souchepinci.eu/oud-2021-2022

Made by MohyMuharem - Designed by MohyMuharem
Technical consult and thanks for Alexander Penev