Доставка на продукти по Схема "Училищен плод" и Схема "Училищно мляко"

На основание чл.13, ал.2 и чл.13б от НАРЕДБА за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема "Училищен плод" и Схема "Училищно мляко" обявявам набиране на предложения за доставка на продукти по Схема "Училищен плод" и Схема "Училищно мляко" при следните условия:
1.Срок за набиране на предложения - 7 календарни дни от дата на публикуване на настоящето обявление.
2.Брой на децата попадащи в целевата група 79
3.Учебни години за доставките- 2019/2020г., 2020/2021г. и 2021/2022г.
4.Максимален брой доставки за всяка учебна година: по схема „Училищен плод“ – 46 бр. доставки; по схема „Училищно мляко“ – 50 бр. доставки.
Забележка: Съгл. Чл. 4, ал. 4, т. 9, ДФ „Земеделие“ определя броя на доставките по схемите за всяка учебна година.

Заявителите за доставки на продукти по схемата Схема "Училищен плод" и схема "Училищно мляко" трябва да представят:
1. Регистрационен/регистрационни номер/номера на обект/обекти за производство и/или търговия с храни по чл. 12 от Закона за храните;
2. Регистрационен/регистрационни номер/номера на транспортното/ транспортните средство/средства по чл. 10, ал. 4 – за Схема "Училищно мляко";
3. Копие на сертификати за производство по БДС стандарт на млечните продукти, които ще бъдат доставяни по Схема "Училищно мляко" и сертификати за продукцията по стандартите ISO и/или FSSC;
4. Договор, предварителен договор или писмо за намерение за доставка на мляко и млечни продукти от производител, който произвежда продукти, отговарящи на изискванията на чл. 10 за заявителите по чл. 13, ал. 1, т. 2 по Схема "Училищно мляко";
5. Участникът е длъжен да предостави със своето предложение заверено копие „Вярно с оригинала“ на договор, предварителен договор или писмо за намерение за изпълнение на изискването на чл.9, ал.1 от наредбата за доставка на плодове и зеленчуци, произведени от земеделски стопани, регистрирани по Наредба № 3 от 1999г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани, в който се посочва регистрационният номер на земеделския стопанин – за Схема "Училищен плод".
6. Писмо за намерение за доставка на мляко и млечни продукти собствено производство, отговарящи на изискванията на чл. 10 за заявителите по чл. 13, ал. 1, т. 3 по Схема "Училищно мляко".
7. Мостри на опаковките на млякото и млечните продукти, които ще бъдат доставяни и които отговарят на изискванията на чл. 10, ал. 1, 3 и 5, за Схема "Училищно мляко".
8. Участникът е длъжен да предостави доказателства за опит в изпълнението на доставки по схема „Училищно мляко“ и схема „Училищен плод“, изпълнени през последните 2 (две) години.

ДИРЕКТОР: ……………………………..…. /Манчо Трампов/

AttachmentРазмер
Oбявление KRATKO.doc31.5 KB
Made by MohyMuharem - Designed by MohyMuharem
Technical consult and thanks for Alexander Penev