Годишен план за дейността на училището

Настоящият годишен план е приет с Решение № 4 от Протокол № 8 / 13.09.2021 г. на заседание на Педагогически съвет

Стратегия за развитие на СУ”Христо Ботев” с.Чепинци е създадена в съответствие със Закона за народната просвета и чл.150 ал.1т.1 от ППЗНП, приоритетите на МОН и РУО – гр.Смолян, съвременната хуманистична образователна парадигма, както и на специфичните особености на училището. Мисията на училището определя основните цели в стратегията, посоките на развитие, направлението на главните усилия на педагогическия колектив и посланието, което отправя към своите ученици и обществени партньори.

I.Мисия на училището

В СУ”Христо Ботев” с.Чепинци работим за висококачествен образователно – възпитателен процес, адекватно ориентиран към динамично променящия се съвременен свят, съобразен със стандартите на Европейския съюз и в духа на
демократичните ценности.
Нашата цел е учениците за се изградят като личности:
• с ярко изразено гражданско съзнание и отговорно личностно поведение за активно включване в обществения живот
• готови да приемат предизвикателствата на новите технологии
• с изследователска нагласа и готовност за експериментиране
• с нагласа за придобиване на знания и умения, които ще им са необходими, за да учат цял живот, да се трудят и проявяват високо гражданско съзнание.
II.Визия на училището

Утвърждаване на СУ”Христо Ботев” като училище с конкурента образователна и възпитателна среда, подкрепяща и насърчаваща разгръщането на потенциала на всеки ученик, стимулираща творческото и личностното му развитие и подготвяща го за успешна социална реализация във времето на разширяваща се глобализация и засилваща се конкуренция.Изграждане на една силна, сплотена и активна автономна общност.

III.Анализ и оценка на дейността на училището през учебната 2020/2021 година

Цялостната дейност в СУ”Христо Ботев” през миналата учебна година протече съгласно задачите и дейностите залегнали в годишния план.
В училището се обучават 236 ученици разпределени в 13 паралелки. Броят на паралелките и учениците в условията на демографски срив през последните години е показател за повишен интерес към училището и утвърждаване на неговия престиж. В училището е създадена система за организация по всички видове дейности, съгласуваност и отчетност на резултатите, осигурено е единство и непрекъснатост на образователно - възпитателният процес (ОВП). Правилното планиране на ОВП е решаващо условие за усъвършенстване качеството на организацията, структурата и методиката на обучение в училище. Образователният процес в училище продължи въпреки наложилата се пандемична обстановка. В кратък срок учителите и учениците започнаха работа с образователната платформа Class room. Работата с тази платформа позволи учебният процесс да продължи и завърши с много добри резултати.
Постигнати са успехи в следните направления:
♦ добро представяне на учениците от VII и Х клас на НВО в края на годината;
♦ отлично представяне на зрелостниците на ДЗИ;
♦ липса на повтарящи ученици;
♦ завоювани спортни отличия по лека атлетика, тенис на маса и футбол на общинско ниво/ областно ниво не се проведе поради обявената пандемия/;
♦ отлично представяне на учениците на олимпиади и състезания на общинско и областно ниво;
♦ активно участие на учителите и учениците в допълнително формирани групи по интереси;
♦ подкрепа на учениците със СОП и осигуряване на ресурсно подпомагане;
♦ модернизиране на процеса на обучение чрез използване на мултимедия и интерактивна дъска;
В изпълнение на основните цели и задачи от годишния план в училището като цяло е създадена добра система за организация, съгласуваност и контрол на резултатите от дейностите. Учителският колектив отговорно отстоява професионалните си ангажименти. На всички учители е осигурена творческа свобода за възможно най-пълно реализиране на целите на УВП.
Като цяло се налага изводът, че учителският колектив има възможности да се справя и да решава възникналите проблеми, дори и в извънредна ситуация като обявената пандемия COVID -19.

Необходимо е:
• използване на интерактивни методи на обучение и оценяване;
• да се задълбочат компетенциите по гражданско образование на учениците;
• при необходимост да се задейства механизмът за противодействие на тормоз в училище;
• да се усъвършенства дейността на МО;
• да се повиши взискателността по опазване на училищното имущество;
• да се търсят нови методи и подходи за приобщаване на родителите към училищния живот и обогатяване на материално-техническата база;
IV.ЦЕЛИ, СТРАТЕГИИ И ПРИОРИТЕТИ НА УЧИЛИЩЕТО

Стремежът на училищният колектив и през 2021/2022 учебна година е утвърждаване на престижа и доброто име на СУ”Христо Ботев” и формиране на личности с висока интелектуална подготовка и култура, с ярко изразено гражданско съзнание и поведение, способни за ефективна обществена реализация; възпитание и обучение според държавните образователни изисквания и стандартите на Европейския съюз в духа на демократичните ценности; адекватно ориентиране в динамично променящия се съвременен свят/ създалата се пандемична обстановка – COVID-19/ и създаване на високо отговорно поведение за участие в обществения живот; усвояване и формиране на общочовешки и национални ценности, на чувство за принадлежност към общоучилищния колектив; развитие на индивидуалността и стимулиране на творческите заложби.

Необходимо е да утвърждаваме нашето училище като конкурентоспособно, формиращо у учениците национални и общочовешки добродетели при подготовката им за социализация и реализация; да продължи усъвършенстването на професионалните умения на педагогическия колектив; обособяването му като екип от високо отговорни личности, проявяващи толерантност, загриженост и зачитане на човешкото достойнство; прилагане на творческо и критично мислене в осъществяване на образователния и възпитателен процес за утвърждаване на младия човек като гражданин на България и света. Училището ще се стреми чрез висококвалифицирани педагози да формира знания и личностни умения у учениците за активно взаимодействие със социалната среда, уважение към гражданските права и отговорности, противодействие срещу проявите на агресивност и насилие.

IV.1.Основни цели в дейността на училището за учебната 2021/20 22г.
• Издигане и утвърждаване престижа на училището.
• Повишаване качеството на учебно-възпитателната процес и изграждане на образовани личности с възможности за реализация.
• Осигуряване на по-добри условия за физическо, умствено, нравствено и социално развитие на подрастващите.

IV.2.СТРАТЕГИИ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО:
• Повишаване на качеството и ефективността в обучението по всички учебни дисциплини.
• Утвърждаване облика на училището и чувството за принадлежност към него от всеки възпитаник.
• Обогатяване на материалната база, в посока на използване на новите технологии в образованието.
• Защита личностното достойнство на учениците в синхрон с процесите на демократизация в обществото.
• Усъвършенстване работата с изоставащите и талантливите ученици.
• Показване на практическата приложимост на изучаваното учебно съдържание и поставяне на ученика в активна позиция по отношение на знанията.
• Активно използване на ИКТ в обучението по всички предмети.
• Акцентиране върху способностите за самостоятелното получаване на знания и тяхното правилно използване.
• Обогатяване творческата дейност на учители и ученици, чрез прилагане на нови форми и методи на обучение.
• Повишаване квалификацията на учителите, активизиране и оптимизиране на дейността на МО и УККМД.
• Разширяване и утвърждаване на дейността по проекти от европейските структурни фондове, както и на други проекти с цел привличане на средства за реализиране на основните цели на училището.
• Активно взаимодействие с родителите не само по въпросите на МТБ, но и за съвместна дейност по въпросите на възпитанието на учениците.
• Задълбочаване на контактите с обществени организации и институции, отворени за проблемите на училището и привличане на допълнителни източници за подпомагане на училищните дейности и подобряване на МТБ.
ІV.3. ПРИОРИТЕТИ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО
• Системна и последователна подготовка на зрелостниците за успешно полагане на ДЗИ и НВО.
• Повишаване ефективността на ОВП чрез повишаване професионалната подготовка, компетентност и квалификация на педагогическите специалисти.
• Подобряване на вътрешно училищната квалификационна и методическа дейност.
• Повишаване качеството на педагогическия и административния контрол.
• Гражданско образование.
• Задоволяване на специфичните интереси и потребности на учениците чрез ефективно използване на наличната материално-техническа база (МТБ).
• Привличане и приобщаване на родителската общественост за активно участие в решаване на училищните проблеми и утвърждаване на училищното настоятелство (УН) като орган, подпомагащ цялостната ОВР.

V.Дейности за реализиране на целите, стратегиите и приоритетите
Дейностите за постигане на по – високи резултати от образователно-възпитателния процес:
1.Образователна дейност
1.1.Провеждане и оценяване на входящото ниво на знания на учениците и предприемане на необходимите мерки за преодоляване на констатираните пропуски

Срок: 29.10.2021г.
Отг:учителите
Контролира: Директор

1.2. Спазване на годишните тематични разпределения по всичките дисциплини
Срок:постоянен
Отг:учителите
Контролира: Директор
1.3.Активно използване на тестовата форма на проверка на знанията, особено при учениците в IV, VII, X,XII клас
Срок:постоянен
Отг:учителите
Контролира: Директор

1.4.Използване на интерактивни методи на обучение във всички учебни дисциплини

Срок:постоянен
Отг:учителите
Контролира: Директор

1.5.Определяне на учениците, нуждаещи се от обща подкрепа.
Срок:постоянен
Отг:учителите
Контролира: Директор

1.6.Провеждане на подготвително предварително тестово изпитване по всички учебни предмети на учениците от IV, VII, X , XII клас

Срок:м.02,03,04.2022 г.
Отг:учителите
Контролира: Директор и главен учител

1.7.Активно използване на възможностите, които се предоставят от МОН и други ведомства за работа по проекти, касаещи подобряване на качеството на образователния процес
Срок:постоянен
Отг:главен учител
Контролира: Директор
1.8.Спортни мероприятия
Организират се в съответствие със спортния календар на училището, който е неразделна част от този план.

2.Възпитателна дейност:

2.1.Честване на празници и провеждане на училищни тържества

2.1.1.Тържествено откриване на новата учебна година

Срок:15.09.2021г.
Отг: М. Бисеров
Д.Б.Куцева, Р.Хаджиеминова, Илко Дерменджиев.
Комисия по подготовка за празника: З. Кехайова, Т. Карова, К.Хаджиева
Контролира: Директор

2.1.2.Ден на народните будители
Срок: 01.11.2021г.
Отг. Асине Гаджалова-Емин, М.Кехайова
Контролира: Директор

2.1.3.Обесването на Васил Левски
Срок: 19.02.2022 г.
Отг:Ил.Милева, Катя Хутева
Контролира: Директор
2.1.4.Освобождението на България
Срок: 03.03.2022г.
Отг:В.Велиевска, Е.Саневска
Контролира: Директор
2.1.5.Седмица на книгата
Срок: април.2022 г.
Отг:Ил.Милева,начални учители
Контролира: Директор

2.1.6.Празник на буквите
Срок: м.03.2022г.
Отг:Д.Б.Куцева, Р. Хаджиеминова, М.Моллов
Контролира: Директор

2.1.7.Изпращане на випуск 2021/2022
Срок: м.05.2022 г.
Отг:Н. Смаилова, М. Сариева, Х. Чаушев, Д. Хр. Куцева
Контролира: Директор

2.1.8.Ден на славянската писменост и култура
Срок: 24.05.2022г.
Отг:М.Бисеров, Наталия Моллова, Х.Чаушев
Комисия по подготовка за празника: Р.Трампова, Х.Бисерова, Ев.Черакчиева, Анчо Суров
Контролира: Директор

2.1.9.Ден на детето, завършване на I-III клас Срок: 01.06.2022г.
Отг:Ю. Шерифова, С.Каукова
Контролира: Директор

2.1.10.Патронен празник на училището
Срок: 02.06.2022 г.
Отг:М.Бисеров, Ил. Дерменджиев
Контролира: Директор

2.1.11.Завършване на учениците от IV- VI клас
Срок: 15.06.2022 г.
Отг: Анета Радулска, Е.Кайлитска
Комисия по подготовка за празника: В.Хаджиева, Св. Дорсунска
Контролира: Директор

2.1.12.Завършване на учениците VII - XI клас
Срок: 30.06.2022г.
Отг:Д. Сувариева, Елка Малинова
Контролира: Директор

3.Квалификационна и методическа дейност

3.1.Форми:
Самообразование; семинари; практикуми; лектории; тренинги и др.
3.2.Дейности:
Дейностите за реализиране на основните задачи на квалификационната дейност са включении в плана за квалификационна дейност с приложении към него плановете на методическите обединения и предметните комисии

3.2.1. Комисия по усъвършенстваване и професионално развитие на педагогическия колектив със съответните Методически обединения

Срок: постоянен
Отг.: главен учител
Контролира: Директор

3.2.2.Методични обединения:

● Начално обучение
Срок: постоянен
Председател: Анета Радулска
Секретар: Д.Б.Куцева
Контролира: Директор и главен учител

● Езиково обучение
Срок: постоянен
Председател: Ил. Милева
Секретар: М. Кехайова
Контролира: Директор и главен учител

● Природни науки и математика
Срок: постоянен
Председател: Ев. Черакчиева
Секретар: М. Моллов
Контролира: Директор и главен учител

● Обществени науки, изкуство, спорт
Срок: постоянен
Председател :Д. Сувариева
Секретар: Ил. Дерменджиев
Контролира: Директор и главен учител

● Учители ЦОУД
Срок: постоянен
Председател : З. Кехайова
Секретар: Св. Дорсунска
Контролира: Директор и главен учител

3.2.3.Постоянни училищни комисии:

- Комисия за квалификация на учителите

Срок: постоянен
Председател: Елка Малинова
Членове: председателите на МО
Контролира: Директор

- Комисия за участие в проекти
Срок: постоянен
Председател: Е. Малинова
Членове: Е.Саневска, Н. Смаилова
Контролира: Директор

- Училищен координационен съвет за противодействие на училищния тормоз

Срок: постоянен
Председател: Валентина Велиевска
Секретар: Д. Сувариева
Членове: Е. Саневска, председател на Училищния съвет
Контролира: Директор

- Комисия по безопасност на движението
Срок: постоянен
Председател: Св. Дорсунска
Членове: Т. Карова
Контролира: Директор

- Комисия за защита при бедствия, аварии и катастрофи

Срок: постоянен
Председател: Манчо Трампов
Зам.председател: Марин Бисеров
Секретар: Х. Чаушев
Членове: М.Моллов,
Ил. Дерменджиев,
Елисавета Михтарска,
Анчо Суров
Контролира: Директор

- Комисия за осигуряване на безопасни условия за обучение, възпитание и труд

Срок: постоянен
Председател: Илко Дерменджиев
Членове: В.Хаджиева
Анчо Суров
Контролира: Директор

- Комисия за определяне на допълнително трудово възнаграждение за постигнати резултати от труда на педагогическия персонал
Срок: м.06.2022г.
Председател: Манчо Трампов
Членове: Елка Малинова, Катя Хутева, М.Бисеров, Е. Кайлитска

4.Административна дейност:

4.1.Създаване на необходимата организация за получаване от всички ученици на безплатните учебници I – VII клас.Изготвяне на лични отчетни карти за ползването на учебници на всеки ученик

Срок: 16.09.2021г.
Отг.: Домакин,класни ръководители
Контролира: Директор

4.2. Изготвяне на годишните тематични планове на преподавателите по БДП

Срок: 14.09.2021г.
Отг.: учители I-VIII клас
Контролира: Директор

4.3.Изготвяне на график за провеждане на допълнителния ЧК за работа с документация и консултация с родители
Срок: 14.09.2021 г.
Отг.: кл.ръководители
Контролира: Директор

4.4.Изготвяне на график за провеждане на консултации с учениците

Срок: 14.09.2021 г.
Отг.: учителите
Контролира: Директор

4.5.Изготвяне на график за провеждане на класни работи
Срок: 30.09.2021 г.
Отг.: учителите по БЕЛ,математика,АЕ
Контролира: Директор

4.6.Изготвяне на график за контролни работи
Срок: 30.09.2021г.
Отг.: учителите
Контролира: Директор

4.7.Изготвяне на Списък- образец № 1 за учебната година

Срок: м.09.2021г.
Отг.: Манчо Трампов
Хава Кехайова
Контролира: Директор

4.8.Участие на учителите в септемврийски съвещания, организирани от РУО на МОН

Срок: м.09.2021г.
Отг.: Директор
Контролира: Директор
4.9.Изготвяне на следните планове:
● План за квалификационната и методическа дейност
● План за подкрепа на личностно развитие на учениците
● План за дейността на училището
● Правилник за вътрешния трудов ред
● Всички документи по ППБ
●Всички документи за действия при БАК
● Всички документи за дейността по БДП
● Всички документи за осигуряване на БУОВТ
● План на ремонтите дейности до края на 2021г. и през 2022г.
Срок: 30.09.2021 г.
Контролира: Директор

4.10.Преглед на задължителната документация за началото на учебната година
Срок: 14.09.2021г.
Отг.: Директор
Контролира: Директор

4.11.Извършване на необходимите дейности по национална програма «диференцирано заплащане на учителския труд»

Срок: м.09.2021г.
Отг.:комисията и Директор
Контролира: Директор

4.12.Изготвяне на годишните тематични планове на постоянните комисии и методичните обединения
Срок: 15.10.2021г.
Отг.: учителите
Контролира: Директор

4.13.Изготвяне на заявка за необходимите учебници и учебни помагала за обучението от I-VII клас за следващата учебна година

Срок: м.01.2022г.
Отг.: учителите
Хава Кехайова
Контролира: Директор

4.14.Родителски срещи
- организационна – Срок: 09.2021г.
Отг.:кл.ръководители
Контролира: Директор

- за завършване на първи срок –

Срок: м.01.2022г.
Отг.:кл.ръководители
Контролира: Директор

-за учениците от IV,VII,Х, XII клас във връзка с НВО и ДЗИ
Срок: м.04.2022 г.
Отг.:кл.ръководители
Контролира: Директор
- за завършване на учебната година
Срок: м.05.2022 г.
Отг.:кл.ръководители
Контролира: Директор

4.15. График на учебното време през учебната 2021/2022 г.:

1.Начало и край на ваканциите с изключение на лятната

30.10.2021 г. - 01.11. 2021 г./вкл./ есенна
24.12.2021г. - 03.01.2022 г./вкл./ коледна
01.02.2022г. междусрочна
01.04.2022г. – 10.04.2022г. / вкл./ пролетна за I –XI клас
07.04.2022г. – 10.04.2022г. / вкл./ пролетна за XII клас

2. Неучебни дни:

18.05.2022 г. ДЗИ по БЕЛ
22.05.2022 г. втори ДЗИ
25.05.2022г.неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности
14.06.2022г. НВО по БЕЛ в края на VII и на X клас
16.06.2022г. НВО по математика в края на VII и на X клас

4.Начало на втория учебен срок

02.02.2022 г. за I – XII клас

5.Край на втория учебен срок

12.05.2022г. XII клас / 13 учебни седмици/
31.05.2022 г. I – III клас /14 учебни седмици/
15.06.2022г. IV – VI клас /16 учебни седмици/
30.06.2022г. VII – XI клас /18 учебни седмици/

5.Контролна дейност:

5.1.Обекти предмет на контролната дейност:

- учебната работа на учениците и техните учебни резултати
- учебната, педагогическата и организационната работа на учителите и учителите ЦОУД
- обслужващия и помощния персонал
- косвен контрол върху организация свързани с училищните дейности

5.2.Форми на контролната дейност
5.2.1.Педагогически проверки
- превантивни;
- тематични;
-текущи;
5.2.2.Административни проверки
- на училищната документация, свързана с учебния процес;
- на другата документация – техническа и технологична, документи за материалните и стоковите дейности, по трудовоправните отношения с персола, свързана с финансовата дейност
5.2.3.Проверка на социално битовата и стопанска дейност
- проверка по спазването на:
● правилника за вътрешния трудов ред в училище
● правилник за дейността на училището
●изготвените графици
●правилник за ОБВУТ
● седмичното разписание
- проверка по изпълнението на препоръките дадени от експертите от РУО на МОН и от МОН
5.3.Срокове:
Контролната дейност в училище се осъществява на базата на изготвения план за контролна дейност на директора, където са упоменати конкретните срокове

6.Социално – битова , стопанска и финансова дейност:
6.1.Получаване на разрешително от РЗИ за началото на учебната година
Срок: 14.09.2021г.
Отг.:ЗАТС
Контролира: Директор

6.2.Определяне на приоритетите при придобиването на материално – техническата база и тяхното йерархическо подреждане
Срок: 30.09.2021г.
Отг.:ЗАТС и домакин
Контролира: Директор

6.3.Изготвяне на план за хигиенизиране на училищната сграда и дворните площи
Срок: м.09.2021г.
Отг.:ЗАТС
Контролира: Директор
6.4.Планиране на строително ремонтни дейности
Срок: м.12.2021г.
Отг.: ЗАТС и домакин
Контролира: Директор

6.5.Навременно изготвяне на месечните, тримесечни, шестмесечните и годишния финасов отчет за изпълнение на бюджета
Срок: м.12.2021г.и периодично
Отг.:Емине Хамидинска
Контролира: Директор

6.6.Организиран двудневен отдих на колектива
Срок: м.05.2022г.
Отг.:Главен учител
Контролира: Директор

7.Теми и график на заседания на педагогическия съвет

СЕПТЕМВРИ:

ДНЕВЕН РЕД:

1.Избор на секретар на педагогическия съвет.
2.Приемане на училищните учебни планове.
Докл.: Директор
3.Приемане на актуализацията на правилника за дейността на училището.
Докл.: Директор
4.Приемане на годишният план за дейността на училището.
Докл.: комисията
5. Приемане на годишната училищна програма за целодневна организация на учебния ден.
Докл.: комисията ЦОУД

6.Избиране на спортните дейности от определените по чл.92 ал.1 от ЗПУО
Докл.: учителите по ФВС

7.Приемане на спортния календар за 2021/2022година.
Докл.: учителите по ФВС

8. Запознаване с дневния режим на училището за учебната 2021/2022г.
Докл.: Директор

ОКТОМВРИ:

ДНЕВЕН РЕД:

1.Запознаване с плана за контролната дейност на директора.
Докл.: Директор
2.Приемане на плановете на постоянните комисии и методични обединения.
Докл.: председателите на комисии.
3.Анализ на входните нива по предмети.
Докл.: учителите

4.Приемане на графика на екипите за подкрепа на личностното развитие на учениците със СОП за учебната година.
Докл.: ЕмилияСаневска /координатор/
5.Информация за здравословното състояние на учениците от медицинското лице обслужващо училището.
Докл.: Елисавета Михтарска
/мед. сестра/
6.Приемане план – сценарий за 1 ноември.
Докл.: комисията
7.Организационни въпроси.

ДЕКЕМВРИ:

ДНЕВЕН РЕД:

1.Анализ на състоянието на училищната документация.
Докл.: Директор
2.Обсъждане на план-приема на учениците завършили основно образование.
Докл.: Директор
3.Приемане на план-сценарий за 19 февруари.
Докл.: комисията
4.Организационни въпроси.

ФЕВРУАРИ:
ДНЕВЕН РЕД:

1.Отчитане резултатите от учебно - възпитателния процес през първия учебен срок.
Докл.: Главният учител
2.Обсъждане на резултатите от работата в ЦОУД.
Докл.: председателят на МО
3.Отчет на директора за резултатите от контролната дейност през I- вия учебен срок.
Докл.: Директор
4.Доклад за дейностите по проекти.
Докл.:Председател на комисия
5. Отчет по изпълнение на взетите решения.
6.Приемане план-сценарий за 3 март.
Докл.: комисията
7. Организационни въпроси.

АПРИЛ:
ДНЕВЕН РЕД:

1.Отчитане резултатите от тематичните проверки на директора.
Докл.: Директор
2. Приемане на предложенията от учителите за броя избираеми учебни часове/ ИУЧ/. Докл.: Директор

3.Разглеждане на предложенията за награждаване на изявени учители и ученици.
Докл.: Директор
4.Приемане на план-сценария за тържеството за 24 май .
Докл.: комисията
5.Избор на знаменосец и асистентки.
Докл.: кл.ръководител XI клас
6. Организационни въпроси.

МАЙ:

ДНЕВЕН РЕД:
1.Отчет – анализ на квалификационната и методическата дейност в училището.
Докл.: Директор и главен учител
2.Разглеждане на възможностите за организиране на летния отдих на учениците.
Докл.: Директор
4.Приемане на план – сценарий за 2 – ри юни.
Докл.: комисията
5.Приемане на сценарий за закриване на учебната година в начален, прогимназиален и гимназиален курс.
Докл.: комисиите
6. Организационни въпроси.

ЮЛИ:

ДНЕВЕН РЕД:

1.Отчитане резултатите на учебно възпитателния процес през учебната година и изпълнението на годишния план на училището.
Докл.: Директор и гл.учител
2.Отчет на дейността на училищните комисии и методическите обединения.
Докл.: Председателите
3.Обсъждане на задачите за подготовка през новата учебна година.
Докл.: Директор
4. Отчет по изпълнение на взетите решения.

5. Организационни въпроси.

8.Основни приоритети във взаимодействието с факторите на социалната среда
8.1.Интеграционни връзки
8.1.1. Засилване на интеграционните връзки с други учебни заведе¬ния.

8.1.2. Утвърждаване на контактите с обществени, културни и научни институции с цел ефективно подпомагане на многообразното училищно въздействие върху подрастващите.

8.1.3. Развитие на връзките с други образователни институции и час¬тни образователни и издателски фирми, които биха били по¬лезни на училището.

8.1.4. Участие в регионални, национални и международни проекти и програми за обмен на практически опит и идеи между учители и специалисти.

8.1.5. Установяване на по-тесни контакти с частни фирми за съвмес¬тни дейности с цел подобряване на материалната база в училище.

8.1.6. Съвместна дейност с:
• полиция;
• здравеопазване;
• общинска администрация;
• РУО на МОН;
• училищно настоятелство;
• спортни клубове и дружества;
8.2.Взаимодействие с родители
8.2.1. Осъществяване на взаимодействие с родителската общественост чрез съвместна дейност с училищното настоятелство.

8.2.2. Засилване на взаимодействието с родителските настоятелства по класове за постигане на синхрон между семейното и училищното възпитание.

8.2.3. Съдействие от родителите при подготовка и провеждане на училищни мероприятия.

8.2.4. Провеждане на родителски срещи / по горепосочения график/
9.Задачи и форми за работа на училищната комисия по превенция на противообществените прояви на малолетни и непълнолетни
9.1. Задачи:
• изясняване на причините, довели до извършване на противообществени прояви;
• организиране на превантивна работа с ученици и родители.
9.2. Форми на работа:
• провеждане на индивидуални разговори;
• провеждане на психологически изследвания;
• проучване на социални контакти;
9.3. Дейностите за реализиране на основните задачи са включени в плана за работа на комисията.

10. Задачи и форми за работа на комисиите по безопасност на движението, охрана на труда и защита при природни и други бедствия

10.1. Задачи:
• формиране на система от специални знания, умения и навици, необходими за успешната адаптация към живота;
• прецизиране конкретните особености на училището и авариите, които могат да възникнат в и около него;
• осигуряване знания за безопасно движение и за особеностите и опасностите на движението по пътищата;
• поддържане на готовност за своевременен и адекватен отговор от страна на съответните органи, сили и средства в случай на необходимост;
• формиране умения и навици у учениците за мотивирано поведение при бедствия, отговорно отношение към въпросите за личната безопасност и придобиване на практически умения за оказване на първа помощ.
10.2. Форми на работа:
• теоретическо и практическо обучение на учениците;
• провеждане на семинари, тренинги, практикуми и други с учителите;
• превантивна работа.

10.3. Дейностите за постигане на целите и реализиране на задачите са включени в плана на училищната комисия.

Made by MohyMuharem - Designed by MohyMuharem
Technical consult and thanks for Alexander Penev