ПРОЕКТ – „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“

ПРОЕКТ – „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“

Проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

През учебната 2021/2022 година СУ „Христо Ботев” с. Чепинци продължава да работи по проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“. В създадената група "Дигитален свят" с ръководител Мухарем Моллов участават 20 ученици от 5 до 7 клас. Заниманията са насочени към развитие на дигиталните умения и компетенции, касаещи: работа с информация, комуникация и сътрудничество, създаване на дигитално съдържание, безопасност в дигитална среда, решаване на проблеми в дигитална среда.
В направлението "Създаване на дигитално съдържание" учениците проявяват голям интерес към програмирането и роботиката.

Проектът е на обща стойност 104 959 178,01 лева и се финансира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския социален фонд. Продължителността на проекта е 36 месеца – от 15.10.2019 г. до 15.10.2022 г.

Made by MohyMuharem - Designed by MohyMuharem
Technical consult and thanks for Alexander Penev