Правилник за дейността на училището

Правилник за дейността на училището през учебната 2021/2022г.

Приет на заседание от Педагогически съвет с решение № от протокол № от .09.2021г.

Настоящия правилник е изготвен на основание ЗПУО, Наредба №8/11.08.2016г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование, Наредба №10/01.09.2016г. за организация на дейностите в училищното образование, Наредба №12/01.09.2016г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, Наредба №9/19.08.2016г. за институциите в системата на училищното и предучилищното образование, Наредба за приобщаващото образование от 11.11.2016г.
Глава първа ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.1 (1) Този правилник урежда устройството, функциите, организацията, управлението и финансирането на СУ "Христо Ботев", свързани с осигуряване на правото на училищно образование.
(2) Правилникът се прилага и е задължителен за цялата училищна общност, участниците в образователния процес - учениците, учителите, директорът и другите педагогически специалисти, родителите, както и непедагогическите специалисти. СУ "Христо Ботев" e общинско училище на община Рудозем.
Чл.2 Цел на настоящия правилник е да приведе в съответствие със ЗПУО и държавните образователни стандарти дейността на СУ "Христо Ботев".
Чл. 3 СУ "Христо Ботев" е юридическо лице по смисъла на чл.29 ал.1от ЗПУО, на бюджетна издръжка съгласно ЗДБРБ и е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към община Рудозем.
Чл.4 Наименованието на училището включва име и означение на вида му/по чл.38 ал.1, чл.42 ал.2 от ЗПУО.
Чл.5 СУ "Христо Ботев"- с.Чепинци има обикновен собствен печат и печат с изображение на държавния герб.
Чл.6 СУ "Христо Ботев"- с.Чепинци осъществява своята дейност въз основа на принципа на автономията и в съответствие с нормативните актове, като:
1. Определя свои политики за развитието си в съответствие със законите на страната;
2. Урежда устройството и дейността си в правилник в съответствие със ЗПУО и подзаконовите актове по прилагането му;
3. Избира организацията, методите и средствата на обучение за осигуряване на качествено образование;
4. Определя свои символи и ритуали в съответствие с принципите на националната идентичност и култура;
5. Участва в национални програми и проекти, подпомагащи дейности в областта на образованието;
6. Автономията на училището включва и правото на училището да избира и съставя свои училищни учебни планове, да разпределя учебната програма в зависимост от потребностите на учениците, да определя учебните предмети и да разработва учебните програми в случаите, предвидени в ЗПУО.
Чл.7 Статутът на училището е неспециализирано средно училище с дневна форма на обучение.
1. По смисъла на чл.36 от ЗПУО СУ „Христо Ботев“ е общинско.
2. По смисъла на чл.37 от ЗПУО според вида на подготовката е неспециализирано.
3. По смисъла на чл.38 от ЗПУО според етапа или степента на образование СУ „Христо Ботев“ е средно /първи- дванадесети клас вкл./
4. По смисъла на чл.42 ал.1 от ЗПУО СУ „Христо Ботев“ е дневно.
5. По смисъла на чл.25 от ЗПУО СУ „Христо Ботев“ е институция в системата на училищното образование, в която се обучават, възпитават и социализират ученици и се осигуряват условия за завършване на клас и етап и/или за придобиване на степен на образование.

Глава втора. СТЕПЕНИ И ЕТАПИ НА УЧИЛИЩНОТО ОБАЗОВАНИЕ.

Чл. 8(1) Според степента на образованието в СУ „Христо Ботев“ е основно и средно, (чл.73, ал.1 от ЗПУО).
(2) Обучението за придобиване на основно образование се осъществява от първи до седми клас вкл. в два етапа, както следва (чл.73, ал.2 от ЗПУО):
1. Начален от първи до четвърти клас вкл.;
2. Прогимназиален от пети до седми клас вкл.
(3) Обучението за придобиване на средно образование се осъществява от осми до дванадесети клас в два етапа, както следва (чл.73, ал.3 от ЗПУО):
1. Първи гимназиален от осми до десети клас вкл.;
2. Втори гимназиален от единадесети до дванадесети клас вкл.
(4) Учениците от дванадесети клас придобиват средно образование при условията на отменения ЗНП чл.24,ал.4 от ЗПУО.

Глава трета. УЧЕБЕН ПЛАН. ЗАВЪРШВАНЕ НА ЕТАП И СТЕПЕН.

Чл. 9 (1) Учебният план разпределя учебното време между учебните предмети за придобиване на училищната подготовка.
(2) Структурата на учебния план обхваща три раздела:
1. Раздел А – задължителни учебни часове за I-XII клас.
2. Раздел Б – избираеми учебни часове за I-XII клас.
3. Факултативни учебни часове за I-XII клас.
(3) В задължителните учебни часове се осъществява обучение за придобиване на общообразователна подготовка и осигурява постигането на общообразователния минимум.
(4) Задължително избираемата подготовка осигурява допълнително обучение по учебни предмети от културно-образователните области по чл.10 от ЗСООМУП в съответствие с интересите и индивидуалните възможности на учениците и на възможностите на училището. В избираемите учебни часове се осъществява обучение за придобиване на разширена подготовка и/или профилирана подготовка(чл.89 от ЗПУО)
(5) Във факултативните учебни часове се осъществява обучение за придобиване на допълнителна подготовка(чл.90 от ЗПУО).
(6) Извън часовете по ал.2 в учебния план се включва за всеки клас, за всяка учебна седмица и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности, както и по един учебен час на класа (чл.92 от ЗПУО).
(7) Часът на класа се използва за последователно развитие на класа, за патриотично възпитание и за изграждане на граждански компетентности, включително чрез ученическото самоуправление.
(8) Учениците, които през учебната 2021/2022 година постъпват в I-XII клас се обучават по училищни учебни планове и учебни програми, утвърдени при условията на ЗПУО и Наредба №4 от 30.11.2016г. (§ 24, ал.1 от ЗПУО) учебния план.
(9) Учениците, извън посочените в ал.8 се обучават по учебни планове, по които са започнали обучението си в първи клас на съответната образователна степен(§ 24, ал.2 от ЗПУО).

Глава четвърта. ОЦЕНЯВАНЕ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ

Чл.10 (1) През учебната 2021/2022г. за учениците в I-XII клас в процеса на училищното обучение се прилага Наредба№11 от 01.09.2016г. за оценяване резултатите от обучението на учениците.
(2) Срочна оценка не се формира без наличието на минималния брой текущи изпитвания по чл. 12, ал. 1/ Наредба№11 от 01.09.2016г./ поради отсъствие на ученика в повече от 25 % от часовете по учебния предмет в съответния вид училищна подготовка. В този случай ученикът полага изпит за определяне на срочна оценка по чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба №11 от 01.09.2016г.
(3) Националното външно оценяване по български език и литература и по математика в края на седми клас през 2021/2022 г. се провежда при условията на § 4 от Наредба№11 от 01.09.2016г. за оценяване резултатите от обучението на учениците.
Чл.11 (1) На учениците, които са в първи, втори и трети клас през учебната 2021/2022г. въз основа на установените резултати от изпитванията се поставят оценки само с качествен показател.
(2) Системата от символи на качествените показатели се определя със заповед на директора на училището след решение на педагогическия съвет /Приложение 1/
(3) При преместване на ученик копие от заповедта се прилага към документацията.

Глава пета. ПРЕМЕСТВАНЕ НА УЧЕНИЦИ.

Чл.12 (1) През учебната 2021/2022 г. учениците, които са в I-XII клас се преместват при спазване изискванията на глава пета от Наредба №10 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование.
(2) Учениците се преместват при спазване на следните условия и ред:
1. Подаване на писмено заявление от родителите и/или ученика съгласно чл.12, ал.2 от ЗПУО до директора на приемащото училище;
2. Издаване на служебна бележка от директора на училището до три работни дни, с която потвърждава възможността за записване на ученика.
(3) Служебната бележка по ал.1,т.2 се представя от родителя/настойника/ и/или ученика заедно със заявлението за преместване на директора на училището, от което се премества ученикът.
(4) До три работни дни директорът да училището, в което се е обучавал ученикът предоставя на родителя/настойника и /или ученика удостоверение за преместване, копие на училищния учебен план.
(5) До три работни дни от получаването на удостоверението за преместване родителят/настойникът и /или ученикът представят получените документи за записване в приемащото училище.
(6) Директорът на премащото училище до три работни дни определя със заповед условията за приемане на ученика и информира родителя/настойника или ученика.
(7) В срока по ал.6 директорът на приемащото училище информира писмено директора на училището, от което идва ученикът, за неговото за записване.
(8) Ученикът се счита за преместен в новото училище от датата посочена в заповедта на директора на приемащото училище.
Чл.13(1) При преместване директорът на училището, в което ученикът се е обучавал издава удостоверение за преместване в 14-дневен срок, изпраща изисканото от директора на приемащото училище копие от личния картон на ученика.

Глава шеста. УЧЕБНО И НЕУЧЕБНО ВРЕМЕ.

Чл.14(1) Училищното образование се организира в учебни години, които включват учебно и неучебно време, (чл.101 от ЗПУО и чл.2 ал.1 от Наредба №10/01.09.2016г. за организация на дейностите в училищното образование).
(2) Учебната година включва учебни срокове, учебни седмици, учебни дни, учебни часове и ваканции.
(3) Учебната година е с продължителност 12 месеца и започва на 15 септември. В случай, че 15 септември е почивен ден тя започва на първия следващ работен ден.
Чл.15(1) Учебната година включва два учебни срока.
(2) Началото и краят на учебната година, началото и краят на ваканциите, както е неучебните дни се определят със заповед на МОН по чл.104 ал.1 от ЗПУО.
Чл.16(1) Учебната седмица е с продължителност 5 учебни дни и съвпада с работната седмица.
(2) В случай на разместване на почивните дни през годината на основание чл.154. ал.2 от Кодекса на труда, обявените почивни дни са неучебни дни за учениците, съответно обявените работни дни са учебни, освен когато учениците са във ваканция.
Чл.17(1) Организацията на учебния ден е полудневна и целодневна /ПРИЛОЖЕНИЕ/ 2.
(2) Училището организира целодневна организация на учебния ден за учениците от първи до седми клас при желание на родителите и съобразно възможностите на училището(чл.102ал.2 от ЗПУО).
(3) Групите за целодневна организация на учебния ден се формират съобразно броя на подадените заявления от родителите до 1септември.
(4) След 1 септември учениците могат да допълват групите за целодневна организация на учебния ден до броя на свободните места.
(5) Разработва се годишна училищна програма за целодневна организация на учебния ден, приема се на педагогически съвет и се утвърждава от директора в срок до 15 септември.
(6) Чрез програмата се определят: целите, условията и реда за провеждане на целодневната организация в училище; дейностите в групите от първи до седми клас, като обхваща общите и специфичните характеристики и различия в структурата, състава, обхвата на групите в изпълнение на държавната политика за постигане на качествен образователно възпитателен процес.
(7) При целодневната организация на учебния ден учебните часове от седмичната разписание се провеждат в самостоятелен блок след обяд.
(8) Дейностите по самоподготовка, организиран отдих и физическа активност и заниманията по интереси се организират в учебни часове./ПРИЛОЖЕНИЕ 3/
Чл. 18 (1) Оформянето и воденето на задължителната училищна документация(дневник) за съответния клас се извършва от класния ръководител и от всички учители преподаващи в класа.
(2) Оформянето и воденето на задължителната училищна документация за съответната група за целодневна организация се извършва лична от учителя на групата.
(3)Не се допуска изнасянето на задължителната училищна документация извън сградата на училището.
Чл.19 (1) Учебните часове от разделите А и Б от училищния учебен план се разпределят за всеки отделен клас, за всеки учебен ден от учебната седмица в седмично разписание(чл.11 от Наредба№10 /01.09.2016г. за организация на дейностите в училищното образование)
(2) Седмичното разписание се разработва в съответствие с Наредба №10/2014г. на министъра на здравеопазването и се утвърждава със заповед от директора на училището не по-късно от три дни преди началото на всеки учебен срок.
(3) В седмичното разписание извън броя на учебните часове се включва и часът на класа.
(4) Учебният час за спортни дейности се включва в седмичните разписания извън броя на учебните часове съобразно организацията на учебния ден и спортната база в училището.
(5) Временните размествания в седмичното разписание на часовете се извършват единствено от директора при условията на чл.12 от Наредба №10/01.09.2016г. за организация на дейностите в училищното образование.
(6) Временните размествания в седмичното разписание се поставят на информационните табла в училище.
Чл. 20 (1) Продължителността на учебния час е:
1. I и II клас – 35 минути;
2. III и IV – 40 минути;
3. V и XII – 45 минути.
(2) Продължителността на учебния час по ал.1,2 и 3 се отнася за часа на класа, за часа за организиране и провеждане на спортни дейности и модул ФВС.
(3) Почивките между учебните часове са с продължителност не по-малко от 10 минути и не повече от 20 минути.
Чл. 21(1) При непредвидени извънредни обстоятелства продължителността на всеки учебен час може да бъде намалена до 20 минути със заповед от директора.
(2) В случаите и по реда на ал.1 директорът, може да намалява и продължителността на самоподготовката, дейностите по интереси и отдих и спорт при целодневна организация на учебния ден.
(3) Директорът на училището след решение на педагогическия съвет може да обявява до три учебни дни в една учебна година за неучебни, но присъствени, за което уведомява началника на регионалното управление на образованието.
(4) Неучебни са и дните, в които образователният процес в училището е временно преустановен по задължително предписание на компетентен орган, определен с нормативен акт.
Чл.22 (1) При обявяване ден/дни за неучебен/неучебни, както и при заместване на отсъстващ учител от неспециалист по съответния учебен предмет, директорът издава заповед за преструктуриране на учебното съдържание.
(2) Преструктуриране се извършва по следния ред:
1. По преценка на учителя.
2. Корекциите се отразяват в графа „забележка“ на годишните тематични разпределения.
3. Съгласуват се и се заверяват от директора.
Чл.23 (1) По време на учебната година в зависимост от темите в учебното съдържание учениците могат организирано да посещават различни културни и научни институции и прояви, както и да участват в различни организирани прояви или изяви, които не са предмет на уреждане в наредбата по чл.79, чл.5 от Закона за туризма, съобразно личните си предпочитания и възможности по определен ред и начин за тяхното организиране. /ПРИЛОЖЕНИЕ №4/
(2) Директорът на училището контролира организирането и провеждането на извънучилищните дейности и инициативи.
Чл.24 Графикът за провеждане на училищни празници, спортни мероприятия и др. произтича от приетия годишен план.

Глава седма. ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ.

Чл.25 (1) Формите на обучение в СУ „Христо Ботев“ са:
1. Дневна
Чл.26 Формата на обучение се избира по чл.107 от ЗПУО.
Чл.27 За промяна на формата на обучение ученикът подава заявление до директора на училището по реда на чл.12,ал.2 на ЗПУО.
Чл.28 (1) Обучението в дневна форма се организира в паралелки и групи (чл.108 от ЗПУО).
Чл.29 (1) В самостоятелна форма могат да се обучават(чл.112от ЗПУО):
1. Ученици в задължителна училищна възраст, които по здравословни причини удостоверени с медицински документ, издаден от съответната лекарска комисия, определена в закона за здравето, не могат да се обучават в дневна форма.
2. Ученици в задължителна училищна възраст – по желание на родителя или ученика, по реда на чл12, ал.2 от ЗПУО, след решение на експертна комисия, създадена към РУО.
3. Ученици с изявени дарби.
4. Лица навършили 16 годишна възраст.
(2) Самостоятелната форма включва самостоятелна подготовка и изпити за определяне на годишни оценки по учебните предмети от училищния учебен план.
(3) При самостоятелна форма на обучение се прилага училищният учебен план за дневна форма.

Глава осма. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ.
Чл.30 Училището се управлява от директор. Директорът управлява и представлява институцията. Той организира и контролира цялостната дейност на институцията в съответствие с правомощията, определени с ДОС за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.
Чл.31 Директорът на училището ръководи образователния процес в съответствие с държавната политика в областта на образованието и планира, организира, координира, контролира и отговаря за цялостната административно-управленска и финансова дейност в институцията.
Чл.32 (1) Специализиран орган за разглеждане и решаване на основни педагогически въпроси в училището е педагогическият съвет. Той се представлява от директора и включва в състава си педагогическите специалисти. Педагогическият съвет:
1. Приема стратегия за развитието на училището за следващите четири години с приложени към нея план за действие и финансиране.
2. Приема правилник за дейността на училището.
3. Приема училищните учебни планове.
4. Приема формите на обучение.
5. Приема годишния план за дейността на училището.
6. Приема мерки за повишаване качеството на образованието.
7. Приема програма за превенция на ранното напускане на училище.
8. Приема програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи.
9. Предлага на директора разкриване на занимания по интереси.
10. Предлага на директора ученици за награждаване и ученици за налагане на съответните санкции в предвидените в този закон случаи.
11. Определя училищните символи и ритуали и други отличителни знаци.
12. Участва със свои представители в създаването и приемането на етичния кодекс на училищната общност.
13. Запознава се с бюджета на училището, както и с отчетите за неговото изпълнение.
14. Упражнява други правомощия определени с нормативен акт.
(2) В състава на педагогическия съвет с право на съвещателен глас могат да участват представители на обществения съвет, председателят на училищното настоятелство и медицинското лице, което обслужва училището.
(3) Директорът на училището в качеството си на председател на ПС кани писмено представителите на обществения съвет и на настоятелството, като им предоставя информация по въпросите, които предстои да бъдат обсъждани.
(4) ПС се свиква най-малко веднъж на два месеца от директора. Извънредно заседание се свиква по писмено искане до директора на най-малко 1/3 от числения му състав.
(5) Решенията се приемат с обикновено мнозинство при присъствието на не по-малко от 2/3 от числения му състав.
(6) Решенията на ПС могат да се отменят от самия съвет с квалифицирано мнозинство (2/3 от гласовете на присъстващите), от началника на РУО и Обществения съвет по ЗПУО.
(7) За всяко заседание на ПС се води протокол от секретар, определен със заповед на директора.
Чл. 33 Консултативни и обществени органи:
(1) Обществен съвет-орган за подпомагане развитието на училището и за граждански контрол на неговото управление.
- ОС се състои от нечетен брой членове и включва един представител на финансовия орган и представители на родителите.
- ОС одобрява стратегията за развитие на училището и приема годишния отчет на директора за нейното изпълнение.
- ОС предлага политики и мерки за подобряване качеството на образователния процес.
- ОС дава становище за разпределението на бюджета на училището по дейности.
- ОС съгласува учебните планове и дава становище по учебния план прием на училището.
- ОС сигнализира компетентните органи, когато констатира нарушение на нормативните документи.
- ОС участва в създаването и приемането на етичния кодекс на училищната общност.
(2) Училищно настоятелство:
- Училищното настоятелство е форма на съвместна работа между училището, родителите и обществеността.
- Училищното настоятелство съдейства за включването на родителите в извънкласните и извънучилищните дейности.
- Председателят УН има право да участва в работата на ПС и да внася за обсъждане материали.
- УН е юридическо лице, регистрирано съгласно изискванията на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
- УН подпомага дейността на училището в противодействието му срещу наркоманията и дискриминацията, агресията във всички нейни форми на проявление.
Чл.34(1) Ученически съвет на класа - съставът му се определя от учениците чрез явно гласуване всяка учебна година.
(2)Ученическият съвет на класа:
1. Участва в планирането на тематиката в часа на класа.
2. Съдейства за спазване на правата на учениците.
3. Участва активно в решаване на проблемите на класа.

Чл.35(1) Ученическият съвет на училището се състои от председателя и заместник-председателя на всеки клас и се ръководи от председател и заместник-председател, които се избират за срок от четири години. В него членуват ученици от пети до дванадесети клас, директорът на училището, представител на УН, учители.

(2)Целите на дейността му са следните: изграждане на социални умения, приобщаване на учениците към училищната общност, организиране на общо училищни дейности за осмисляне свободното време на подрастващите, обединяване на учениците около идеята за ученическо самоуправление.
(3)Ученическият съвет на училището:
1. Участва в планирането на образователната дейност в училището.
2. Участва с предложение при награждаването и наказването на учениците.
3. Участва в организирането на извънкласните и извънучилищни форми на дейност.
4. Участва в организирането и провеждането на училищните мероприятия.
(4) По преценка на директора на училището председателят и заместник-председателят на Ученическия съвет могат да участват в заседание на Педагогическия съвет с право на глас.

Чл.36 (1) Методически обединения-колективни органи по професионално-педагогическите въпроси. Основни цели:
- Обсъждане на въпроси, свързани с учебните програми и годишните разпределения, със съдържанието на учебниците и учебните помагала, с определяне на необходимия минимум знания на учениците по съответните предмети и др.
- Провеждане на дейности за постигане на качествени изменения в методите и средствата на обучение с оглед на интелектуалното, нравствено-естетическото и физическото развитие на учениците.
- Изготвяне на предложения пред училищното ръководство за форми за квалификационна дейност.
Чл.37 Щаб на координация при бедствия-съставът се определя със заповед на директора.
Чл.38 (1)Училищни комисии:
1. По безопасност на движението по пътищата;
2. За вътрешно-институционална квалификационна дейност;
3. По етика- задълженията са посочени в етичния кодекс на училищната общност;
4. Координационен съвет за противодействие на тормоза и насилието в училище;
5. По даренията.
(2)Съставът на всяка комисия се определя със заповед на директора.

Глава девета. ВЪТРЕШЕН РЕД
Чл.39 Утвърденото дневно разписание-начало и край на всеки учебен час и междучасията се сигнализират чрез звънец от оторизирано длъжностно лице в училище.
Чл.40(1) Учениците заемат местата си в класните стаи и кабинетите след биенето на първия звънец.
(2)Закъснението до 20 минути за учебен час се регистрира като ½ неуважително отсъствие, а над 20 минути като 1 неуважително отсъствие.
Чл.41 Всеки преподавател се явява в училище 15 минути преди началото на първия си учебен час.
Чл.42(1) Пропускателният режим в училище се осъществява от огняра и един от хигиенистите определени със заповед.
(2)Всички външни лица, които влизат в сградата на училището са длъжни при поискване от охраната да удостоверят самоличността си със съответния документ. При отказ да направят това същите не се допускат в училище.
(3)Всички външни лица са длъжни да изпълняват указанията на охраната и дежурните учители относно спазването на вътрешния ред и дейността на училището.
(4)Учениците се допускат в училище във вид, отговарящ на добрите нрави.
Чл.43(1) В училището е въведено главно дежурство и дежурство по етажите по график утвърден от директора.
(2)Дежурството на учителите се определя с цел опазване здравето и живота на учениците, осигуряване реда и дисциплината в училище, спазване на задълженията регламентирани от училищния правилник, опазване на материалната база.
Чл.44 Главните дежурни учители имат следните задължения:
1.Явяват се в училище 30 минути преди началото на първия учебен час и дежурят до края на последния учебен час.
2.Следят за спазване на задълженията на дежурните учители по утвърдения за деня график.
3.Следят за изпълнение на заповедта на директора за забрана на тютюнопушене в училище.
4.При посрещане или изпращане на учениците и в голямото междучасие главните дежурни следят за сигурността на учениците в училищния двор.
Чл.45 Дежурните за деня учители имат следните задължения:
1.Явяват се в училище 15 минути преди започване на учебните занятия.
2.Съблюдават осигуряването на реда с цел опазване здравето и живота на учениците, спазване на задълженията регламентирани от училищния правилник, опазване на материалната база.
3.Уведомяват своевременно директора и главния дежурен учител за инциденти изискващи административна намеса и мярка, неизправности или нанесени щети на материалната база.
Чл.46 По време на учебния ден дневниците се носят и съхраняват от учителите.

Глава десета. УЧЕНИЦИ.

Основни права и задължения
Чл.47 Учениците участват като партньори в училищното обучение и имат активна роля за постигане целите на образователния процес.
Чл.48(1) Ученикът има следните права:
1. Да избира предметите предвидени в учебния план като ИУЧ и ФУЧ.
2. Да участва по свой избор в организираните от училището извънкласни и извънучилищни дейности.
3. Да участва в обсъждането при решаването на въпроси, засягащи училищния живот и общност.
4. Да получава от учителите информация по въпросите свързани с неговото обучение.
5. Да получава от учителите и педагогическия съветник информация и консултация по професионално ориентиране и развитие.
6. Да получава от учителите консултации при организиране на самостоятелната си подготовка.
7. Да получава индивидуална помощ от учителите и педагогическия съветник съобразно специфичните си психологически потребности.
8. Да бъде насочван, стимулиран и подпомаган за развитие на неговите дарби, умствени и физически способности.
9. Да ползва безплатно училищната МТБ.
10. Да бъде поощряван с морални и материални награди за високи постижения в учебната и извънкласната дейност по предложение на ПС.
- Ученик, класиран на олимпиада за национално ниво- материална награда - 50лв.;
- Ученик, класиран за национално спортно състезание – материална награда -50лв;
11. Да участва, включително в присъствието на родител, в работата на ПС при решаване на въпроси засягащи неговите права и интереси.
12. Да получава стипендии при условията и по ред определени от МС.
- За постигнати образователни резултати(отличен 5.50 до отличен 6.00)както следва от 5.50 до 5.99 – 25лв.; за отличен 6.00-30лв.
- За подпомагане на ученици с трайни увреждания – 20лв.;
- За ученици без родители – 25лв.
Чл.49 Ученикът има следните задължения:
1. Да съхранява авторитета на училището и да допринася за развитие на добрите му традиции.
2. Да не допуска прояви на вандализъм, обидни изказвания и поведение, унижаващи личното достойнство на всеки.
3. Да не участва в хазартни игри, да не пуши, да не употребява алкохол/енергийни напитки и наркотични вещества.
4. Да не участва в политически партии и организации до навършване на 18 години.
5. Да не допуска посегателство към чужди вещи и училищно имущество.
6. Да не използва мобилни телефони и други технически и електронни средства по време на час и да ги оставя на бюрото, когато учителят изисква това.
7. Да не накърнява с поведението си авторитета и достойнството на учителя.
8. Да не възпрепятства със своето поведение и постъпки нормалното протичане на учебните часове.
9. Да не снима в училище и на други обществени места и да не публикува снимков и видеоматериал уронващ авторитета на учениците, учителите и училището.
10. Да се явява в училище с облекло и във вид, които съответстват на положението му на ученик и на добрите нрави:
- да не се явява в училище с бюстиета и потници, с блузи, оголващи коремната област и деколтето; с дрехи, от които се вижда бельо, с поли и панталони с ниска талия.
11. Да не унижава личното достойнство на съучениците си, да не прилага физическо и психическо насилие, застрашаващо здравето и живота на учениците.
12. Да носи винаги ученическата си книжка в училище и да я представя при изпитване или при поискване от учителя.
13. Да опазва и поддържа училищната собственост, нужната хигиена в класните стаи и двора на училището.
14. Да дежури по график, определен от класния ръководител и в помощ на дежурния учител, като спазва стриктно указанията му.
Чл.50 (1)Отсъствията на учениците от учебни часове се отчитат както следва:
1. Закъснение до 20 минути за учебен час се регистрира като ½ неуважително отсъствие, а над 20 минути като 1 неуважително отсъствие.
2. Броят на отсъствията на ученика се отбелязват в дневника на класа и периодично се вписват в ученическата книжка.
Чл. 51(1) Ученикът може да отсъства от училище по уважителни причини в следните случаи:
1. По медицински причини, за което представя медицински документ до три учебни дни след връщането си в училище.
2. Поради участие в други дейности извън процеса на училищното образование, състезания, конкурси, олимпиади, при представяне на документ от спортния клуб, в който ученикът членува, от организаторите на дейностите, от институцията, от името на които участва в тях, и след потвърждение от родителя.
3. До три учебни дни в една учебна година въз основа на мотивирано писмено заявление от родителя до класния ръководител.
4. До седем учебни дни в една учебна година с предварително разрешение на директора на училището въз основа на мотивирано писмено заявление от родителя, в което подробно се описва причината за отсъствието.
(2)Заявлението по ал.1, т.3 и т.4 се подава преди отсъствието на ученика, а ако това е невъзможно родителят уведомява класния ръководител с телефонен разговор или по имейл и подава заявлението до три учебни дни след връщането на ученика в училище.
(3) Заявленията по ал.1, т.3 и т.4 се входират в училище.
Чл.52 Освобождаването на ученици, за които е противопоказно участието в часовете по физическо възпитание и спорт в часовете по спортни дейности, е описано в раздел „Процедура по освобождаване на ученици от часовете по физическо възпитание и спорт“- ПРИЛОЖЕНИЕ №5 към настоящия правилник.

Подкрепа на личностно развитие на учениците

Чл.53 (1) На учениците в системата на училищното образование се предоставя обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие съгласно разпоредбите на Наредбата за приобщаващото образование.
(2)Подкрепата за личностно развитие се прилага в съответствие с индивидуалните образователни потребности на всеки ученик.
Чл.54 Подкрепата на личностно развитие е обща и допълнителна.
Чл.55 Общата подкрепа за личностно развитие включва:
1. Екипна работа между учителите и другите педагогически специалисти.
2. Допълнително обучение по учебни предмети.
3. Консултации по учебни предмети.
4. Кариерно ориентиране на учениците.
5. Занимания по интереси.
6. Библиотечно- информационно обслужване.
7. Грижа за здравето.
8. Поощряване с морални и материални награди.
9. Дейности по превенции на насилието и преодоляване на проблемното поведение.
10. Дейности за превенция на обучителните затруднения.
11. Логопедична работа.
Чл.56(1)Изграждането на позитивен организационен климат и на подходяща психологическа среда в училище се основава на обща институционална политика и е израз на общата воля и координираните усилия на всички участници в образователния процес.
(2)Основен принцип при изграждането на институционалната политика за противодействие на тормоза и насилието е прилагането на цялостен подход, полагане на координирани и последователни усилия за предотвратяването на тормоза и насилието и създаването на по-сигурна среда в образователната институция.
Чл.57 (1) Допълнителната подкрепа за личностно развитие включва:
1. Работа с ученик по конкретен случай;
2. Психо-социална рехабилитация, рехабилитация на слуха и говора, зрителна рехабилитация, рехабилитация на комуникативните нарушения и при физически увреждания.
3. Осигуряване на достъпна архитектурна, обща и специализирана подкрепяща среда, технически средства, специализирано оборудване, дидактически материали, методики и специалисти.
4. Ресурсно подпомагане.
(2)Допълнителната подкрепа за личностно развитие се предоставя на ученици:
1. Със специални образователни потребности.
2. В риск;
3. С изявени дарби;
4. С хронични заболявания
(3)Видът и формите на обучение, както и конкретните дейности за допълнителна подкрепа за личностно развитие се определят с план за подкрепа на ученика. Планът за подкрепа по ал.2,т.1 определя и часовете за ресурсно подпомагане.
Чл.58(1) Допълнителната подкрепа се предоставя въз основа на оценката на индивидуалните потребности, която се извършва от екип за подкрепа за личностно развитие в училището.
(2)Екипът по ал.1 осъществява и допълнителната подкрепа по чл.187, ал.1, т.1 от ЗПУО.
(3) Екипът за подкрепа за личностно развитие се създава със заповед на директора за определен ученик по чл.187, ал.2 от ЗПУО.
(4) В състава на екипа за подкрепа за личностно развитие задължително се включва психолог или педагогически съветник, както и логопед. В екипа може да се включват и други специалисти, както и представители на органите за закрила на детето и на органите за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.
(5) Екипът за подкрепа за личностно развитие работи съвместно с родителите, а при необходимост и с регионалните центрове за подкрепа за процеса на приобщаващото образование и/или с центровете за подкрепа за личностно развитие.
Чл.59 Екипът за подкрепа за личностно развитие в училището:
1. Идентифицира силните страни на ученика, затрудненията, свързани с развитието, обучението и поведението му, както и причините за тяхното възникване;
2. Извършва оценка на индивидуалното потребности на ученика;
3. Изготвя и реализира план за подкрепа;
4. Извършва наблюдение и оценка за развитие на всеки конкретен случай;
5. Изпълнява и други функции, предвидени в държавния образователен стандарт за приобщаващото образование.
Чл. 60(1) В училището се приемат ученици със специални образователни потребности.
(2)В една паралелка може да се обучават до трима ученици със специални образователни потребности.
Чл. 61(1) Обучението на ученици със специални образователни потребности задължително се подпомага от ресурсен учител, съобразно потребността на ученика.
(2)В плана за подкрепа на ученика може да бъде определен и логопед.
(3) Обучението на учениците в групите и паралелките по ал.1 се осъществява по индивидуални учебни планове, изготвени в съответствие с изискванията на чл.95 от ЗПУО.
(4) Условията и редът за организиране на обучението в паралелките и групите по ал.1 се определят с държавния образователен стандарт за приобщаващото образование.
Чл.62 За организиране и координиране на процеса на осигуряване на общата и допълнителната подкрепа за личностно развитие със заповед на директора на училището в началото на всяка учебна година се определя координатор в училището, който координира работата на екипите за подкрепа на личностното развитие на учениците и дейностите с педагогическите специалисти и с родителите.
Чл.63 Функциите и съставът на координиращия екип за подкрепа на личностното развитие се определя от ДОС за приобщаващо образование.

Санкции
Чл. 64(1) При неспазване на изискванията на ЗПУО, на настоящия правилник или при допускане на неуважителни отсъствия на учениците се налагат следните санкции:
1. „Забележка“- за:
- над 5 неуважителни отсъствия;
- възпрепятстване на учебния процес;
- противообществени прояви и други нарушения на правно-етичните норми;
2. „Предупреждение за преместване в друго училище“- за:
- над 10 неуважителни отсъствия;
- системно нарушаване на правилника за дейността на училището;
- възпрепятстване на учебния процес;
- противообществени прояви и други нарушения на правно-етичните норми.
3. „Преместване в друго училище или в самостоятелна форма на обучение/за ученици навършили 16 годишна възраст/-за:
- Над 15 неуважителни отсъствия;
- системно нарушаване на правилника за дейността на училището;
- възпрепятстване на учебния процес;
Чл. 65 Налагане на санкции на ученици по чл.64, т.1,2,3 се осъществява по процедура от ПРИЛОЖЕНИЕ №6
Чл. 66 Санкции не се налагат на ученици от начален етап на обучение.
Чл.67 Санкции не се налагат на ученици, когато поведението им е в резултат от увреждане и нарушение на здравето посочено в медицински документи.
Чл.68(1) За едно нарушение не може да бъде наложена повече от една санкция.
(2)Видът на санкцията се определя от причините и обстоятелствата при извършване на нарушението; видът и тежестта да са съобразени с възрастта на ученика;
Чл.69 (1) Наложените санкции са срочни.
(2)Срокът на санкцията е до края на учебната година.
(3) В случай, че санкцията е наложена до 30 учебни дни преди края на учебната година тя влиза в сила от началото на следващата учебна година. Наложените санкции се отразяват в ученическата книжка, личният картон, дневника на класа и в бележка за кореспонденция на ученика.
(4) Ученик, на когото е наложена санкция „Преместване в друго училище“, продължава обучението си в другото училище при условие и по, ред определени със заповед на РУО.
Чл.70 Ученик, на когото е наложена санкция по чл.64,ал.,т.2 и 3 в срока на санкцията се лишава от правото да получава стипендия.
Чл.71Санкциите се заличават след изтичането на срока, за който са наложени. Заличаването се отразява в ученическата книжка на ученика, личният картон, дневника на класа.
Чл.72 Санкции при противообществени прояви и нарушения на правно-етичните норми:
(1)Когато, ученикът възпрепятства провеждането на учебния процес, учителят може да го отстрани до края на учебния час.
(2)Когато, ученикът се яви в училище с облекло или във вид, които са в нарушение на правилника за дейността на училището, както и когато състоянието му не позволява да участва в учебния процес, той се отстранява от училище до отпадане на основанието за отстраняване.
(3)Веднага след приключване на учебния час по ал.1 или след отстраняване на ученика по ал.2 се предприемат дейности за мотивация и за преодоляване на проблемното поведение и се уведомява родителят.
(4)За ученика с наложена санкция се осигуряват и дейности за преодоляване на проблемното поведение.
(5)При налагане на мярка по ал.1 ученикът няма право да напуска територията на училището. Ученикът отива при педагогическия съветник.

Процедура при налагане на санкции на ученици

Настоящата процедура е изготвена в съответствие с чл.199-207 от ЗПУО и чл.64 и чл.65 от Правилника за дейността на училището и чл.58-69 от Наредба за приобщаващото образование.
І. Санкция „забележка“ – на основание чл.199 ал.1,т.1 от ЗПУО, чл.60, чл.64,чл.65,чл.66 и чл.68 от Наредба за приобщаващото образование и във връзка с чл.64 т.1, чл.65 от Правилника за дейността на СУ „Христо Ботев“
1.Класният ръководител в срок до 2 дни след възникване на основанието за санкция попълва в един екземпляр и входира мотивирано предложение до директора /ПРИЛОЖЕНИЕ № 6А/ за налагане на санкцията.
2. Класният ръководител изготвя заедно с предложението и уведомително писмо до родителя или упълномощено от родителя лице/ПРИЛОЖЕНИЕ №6Б/ в 2 екземпляра. Предава за подпис на директора и завежда в изходящия дневник със същата дата.
3. Класният ръководител получава единия екземпляр от уведомителното писмо и го предава на родителя или на упълномощено от родителя лице. Класният ръководител провежда разговор с родителя във връзка с предстоящата санкция.
4. Провежда се разговор с директор, педагогически съветник и класен ръководител. Изслушването на ученика се извършва:
- ако малолетен в присъствието на родителя или от упълномощено от родителя лице;
- ако е непълнолетен той извършва всички действия лично, но със съгласието на родителя си.
5. Класният ръководител попълва протокол за провеждане на разговора, ученикът и един от присъстващите се подписват в протокола. След обсъждане с присъстващите, директорът решава дали да се наложи санкцията на ученика. Тези разговори се провеждат по предварителна уговорка с директора и педагогическия съветник.
6. При взето решение за налагане на санкцията класният ръководител в срок да 7 дни изготвя уведомително писмо за наложена санкция до родителя или на упълномощено от родителя лице в 2 екземпляра и ги предава за подпис на директора и завеждане в изходящия дневник.
7. Класният ръководител получава срещу подпис 2 броя заповеди и 1 брой писмо за уведомяване за наложена санкция и чрез ученика ги предава на родителя или на упълномощено от родителя лице. Подписаната заповед се съхранява от класния ръководител, а санкцията се отразява по надлежния ред посочен в чл.69,ал. в ПДУ.
ІІ. Санкция „предупреждение за преместване в друго училище”- на основание чл.199 ал.1,т.3 от ЗПУО, чл.60,чл.63,чл.64, чл.65,чл.66 и чл.68 от Наредба за приобщаващото образование и във връзка с чл.64 т.3, чл.65 от ПДУ.
1.Ако след изчерпване на механизмите за въздействие върху вътрешната мотивация и за преодоляване на проблемното поведение по чл.64 ал.2 не е постигнат резултат, класният ръководител попълва в 1 екземпляр и входира мотивирано предложение до педагогическия съвет /ПРИЛОЖЕНИЕ №6В/ за налагане на санкцията.
2. Класният ръководител изготвя заедно с предложението и уведомително писмо до родителя или на упълномощено то родителя лице копие до териториалната структура за Закрила на детето/по образец/ в 3 екземпляра. Предава за подпис на директора и завежда в изходящия в дневник със същата дата.
3. Класният ръководител получава единия екземпляр от уведомителното писмо и го предава на родителя или на упълномощено от родителя лице. Класният ръководител провежда разговор с родителя във връзка с предстоящата санкция.
4. На заседание на педагогическия съвет изслушването на ученика се извършва:
- ако е малолетен в присъствието на родителя или от упълномощено от родителя лице;
- ако е непълнолетен той извършва всички действия лично, но със съгласието на родителя си.
В протокола от заседанието се отбелязва обсъждането и взетото решение за санкция.
5.При взето решение за налагане на санкцията класният ръководител в срок до 7 дни изготвя уведомително писмо за наложена санкция до родителя или на упълномощено от родителя лице в два екземпляра и ги предава за подпис на директора и завеждане в изходящия дневник.
6.Класният ръководител получава срещу подпис два броя заповеди и един брой писмо за уведомяване за наложена санкция и ги предава на родителя или на упълномощено от родителя лице. Подписаната заповед се съхранява от класния ръководител, а санкцията се отразява по надлежен ред посочен в чл.69, ал.3 в ПДУ.
7.Връчването на уведомлението за наложена санкция може да се извърши от служител на училището или чрез куриерска служба до адрес на родителя или на лицето по чл.60, ал.2 от Наредбата за приобщаващото образование.
8.Директорът уведомява началника на РУО за наложената санкция в срок до 2 дни след налагането и.
III.Санкция „преместване от дневна в самостоятелна форма на обучение“- на основание чл.199 ал.1,т.5 от ЗПУО, чл.60,чл.63,чл.64, чл.65,чл.66 и чл.68 от Наредба за приобщаващото образование и във връзка с чл.64 т.3, чл.65 от ПДУ.
1.Ако след изчерпване на механизмите за въздействие върху вътрешната мотивация и за преодоляване на проблемното поведение по чл.64, ал.3 не е постигнат резултат, класният ръководител попълва в 1 екземпляр и входира мотивирано предложение до педагогическият съвет за налагане на санкцията.
2. Класният ръководител изготвя заедно с предложението и уведомително писмо до родителя или на упълномощено от родителя лице с копие до териториалната структура за Закрила на детето в 3 екземпляра. Предава за подпис на директора и завежда в изходящия дневник със същата дата.
3.Класният ръководител получава единия екземпляр от уведомителното писмо и го предава на родителя или на упълномощено от родителя лице. Класният ръководител провежда разговор с родителя във връзка с предстоящата санкция.
4. На заседание на педагогическия съвет изслушването на ученика се извършва:
- ако е малолетен в присъствието на родителя или от упълномощено от родителя лице;
- ако е непълнолетен той извършва всички действия лично, но със съгласието на родителя си.
В протокола от заседанието се отбелязва обсъждането и взетото решение за санкция.
5.При взето решение за налагане на санкцията класният ръководител в срок до 7 дни изготвя уведомително писмо за наложена санкция до родителя или на упълномощено от родителя лице в 2 екземпляра и ги предава за подпис на директора и завеждане в изходящия дневник.
6.Класният ръководител получава срещу подпис 2 броя заповеди и 1 брой писмо за уведомяване за наложена санкция и ги предава на родителя или на упълномощено от родителя лице. Подписаната заповед се съхранява от класния ръководител, а санкцията се отразява по надлежен ред посочен в чл.69, ал.3 в ПДУ.
7. Връчването на уведомлението за наложена санкция може да се извърши от служител на училището или чрез куриерска служба до адрес на родителя или на лицето по чл.60, ал.2 от Наредбата за приобщаващото образование.
8.Директорът уведомява началника на РУО за наложената санкция в срок до 2 дни след налагането и.

Родители
Права и задължения
Чл.73(1) Училището осъществява образователния процес във взаимодействие и сътрудничество с родители.
(2)Средства за постоянна връзка между родителите и училището са ученическите книжки и уведомителните писма до родителите.
(3)Родителите имат следните права:
1. Периодично да получават информация за успеха и развитието на децата си в образователно-възпитателния процес, за спазването на училищната дисциплина, за уменията им за общуване с ученици и учители и приобщаването им в училищната среда.
2. Да се среща с директора на училището, с класния ръководител, учителите и другите педагогически специалисти в удобно време.
3. Да участват в родителските срещи.
4. Да изразяват мнение и да правят предложение за развитието на училището.
5. Да присъстват и при желание от тяхна страна да бъдат изслушвани, когато се решават въпроси, които засягат правата и интересите на ученика.
6. Да участват в училищното настоятелство.
7. Да избират и да бъдат избирани в обществения съвет на училището.
8. Да бъдат консултирани от специалисти по въпроси свързани с възпитанието на учениците и тяхното професионално развитие.
(4)Родителите имат следните задължения:
1. Да осигуряват редовното присъствие на ученика в училище и да уведомяват класния ръководител в случай на отсъствие.
2. Да не допускат явяването на ученика в училище с облекло или във вид, който не съответства на правилника на училището.
3. Да се явяват в училището, когато важни причини налагат това и бъдат поканени от класния ръководител или директора.
4. Да не допускат еднолично решаване на конфликти, възникнали между тяхното дете и друг ученик от училището, без присъствието на учител и на родител или настойник на другия ученик.
5. Да се отнася с уважение към училището, учителите, административния персонал и тяхната работа.
6. Редовно да се осведомяват за успеха и развитието на ученика в образователно-възпитателния процес, за спазването на училищната дисциплина, за умението му да общува с учители и ученици за приобщаването му към училищната среда.
Чл.74 При нанесени материални щети на училището родителят е длъжен да възстанови щетите:
- със собствен труд в срок до пет дни;
- с парични средства за повреденото или унищожено имущество в срок до пет дни.

ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ
Учители

Чл.75 Учителят организира и провежда образователния процес по учебния предмет, съгласно длъжностната си характеристика, проверява и оценява знанията и уменията на учениците, съдейства за пълноценното им интегриране в училищната и социалната среда.
Чл.76 Учителят има следните права:
1. Да бъде зачитано неговото достойнство;
2. Свободно да определя методите и средствата за провеждане на образователно-възпитателния процес, като активно използва интерактивни методи на преподаване и възможностите на информационните и комуникационните технологии; Да получава професионална подкрепа в процеса на изпълнение на служебните си задължения.
3. Да получава подкрепа за повишаване на образованието и професионалната си квалификация.
4. Да участва в класирането на проектите за учебници по съответния учебен предмет и при избора на учебник, по който ще се провежда обучението.
5. Да дава мнения и да прави предложения за развитие на училището.
6. Да използва училищната материално-техническа база за изпълнение на служебните си задължения.
7. Да бъде поощряван и награждаван.
Чл.77Педагогически специалисти, постигнали високи резултати при обучението и възпитанието на учениците, се поощряват с грамоти и с други награди, по предложение на ПС, а дейността им се популяризира и получава обществено признание.
Чл.78(1) учителят им следните задължения:
1. Да осъществява обучение и възпитание на учениците в съответствие с държавните образователни стандарти.
2. Да опазва живота и здравето на учениците по време на образователния процес и на други дейности организирани от училище.
3. Да зачита правата и достойнствата на учениците и другите участници в училищното образование. Да сътрудничи и да ни партнира със заинтересованите страни.
4. Да преподава учебния предмет на книжовен български език, с изключение на учебните предмети „чужд език“, да общува с учениците на книжовен български език и да ги подпомага да усвояват книжовните езикови норми.
5. Да уведомява своевременно директора, когато се налага да отсъства от учебни часове, за осигуряване на заместник с оглед недопускане на свободни часове.
6. Да участва в работата на педагогическия съвет и да изпълнява неговите решения.
7. Да изпълнява предписанията и препоръките на органите, осъществяващи методическа дейност и контрол в системата на народната просвета.
8. Да поддържа и повишава професионалната си квалификация.
9. Да информира своевременно родителите за успеха, поведението и социалните умения на учениците и при необходимост да се вземат мерки за промяна.
10. Да не ползва мобилен телефон по време на час.
11. Да не пуши, да не внася и да не употребява алкохол в училището, както и извън него при провеждане на мероприятия и дейности, в които участват ученици.
12. Да се явява на работа с облекло и във вид, които съответстват на положението му на учител и на добрите нрави.
13. Да не внася в училището оръжие, както и други предмети, които са източник на повишена опасност.
14. Да провежда индивидуални срещи с родителите в приемното се време или друго удобно за двете страни време.
15. Да изпълнява задълженията на дежурния учител според утвърдения от директора график.
16. Да не допуска в работата си пряка и непряка дискриминация, основана на пол, народност, етническа принадлежност и религия.
17. Да спазва единните правила, свързани със случаите на тормоз ПРИЛОЖЕНИЕ №7
(2)Учителят не може да нарушава правата на ученика, да унижава личното му достойнство, да прилага форми на физическо и психическо насилие върху него.
Чл.79 Учителите на ГЦОУД са длъжни да:
1. Осигуряват самостоятелна подготовка на групата ученици и индивидуална помощ в зависимост от нуждите на учениците;
2. Обменят информация с учителите и класните ръководители относно индивидуалното развитие на учениците и съдържанието на преподавания материал;
3. Водят редовно документацията на ГЦОУД;
4. Да спазват работното време, определено в длъжностната характеристика на учителя на ГЦОУД и ПВТР;
5. Гарантират условия за опазване на здравето и живота на учениците по време на учебната дейност в ГЦОУД и не допускат решене на училищното имущество;
6. Поддържат ежедневен контакт с родителите;
7. Организират и контролират храненето в училищния стол.

Класни ръководители
Чл.80 Класният ръководител:
1. На първата родителска среща за учебната година запознава родителите с учебния план на съответната паралелка, правилника за вътрешния ред, правилника за дейността на училището, инициира избирането на родителски актив.
2. Инициира създаването на ученически съвет, чийто състав се определя от учениците.
3. Разработва план за часа на класа, съобразен с тематичните области от ПРИЛОЖЕНИЕ№5 на Наредба№13 от 21.09.2016г. за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование.
4. Контролира редовното посещение на учебните занятия от учениците и своевременно писмено уведомява родителя или настойника за допуснатите уважителни и неуважителни отсъствия. Броят на отсъствията се отбелязва в дневника на класа и веднъж месечно се вписва в ученическата книжка.
5. Следи за поддържане на хигиената и опазване на училищното имущество в класната стая.
6. Води училищната документация за паралелката и отразява в нея движението на учениците. В края на всеки учебен срок и учебна година я предава на директора в изрядно състояние срещу подпис.
7. Организира дежурството на учениците в класната стая.
8. Организира родителски срещи по график или самостоятелно. Изготвя протокол за взетите решения на проведените родителски срещи, който се подписва от представители на родителския актив. Не обсъжда публично въпроси, свързани с успеха и поведението на отделни ученици от паралелката.
9. Следи за успеха и развитието на учениците от съответната паралелка и поддържа постоянна връзка с родителите им и техните преподаватели.
10. Провежда инструктажи на учениците с цел опазване на здравето и живота им съгласно заповедите на директора.
11. Анализира и оценява рисковите фактори върху учениците от паралелката и предприема превантивни и корективни мерки за справяне с тях съвместно с педагогическия съветник и педагога.
12. Провежда обучението по защита при бедствия, аварии и катастрофи и противопожарна охрана според Указание на МОН от 04.09.2002г.
13. Класните ръководители на II-VII клас носят отговорност за съхраняване на учебниците съгласно заповед на директора на училището.
Чл.81 (1) Класният ръководител уведомява родителя за наложените на ученика санкции.
(2)Наложените санкции се отразяват в ученическата книжка/в личния картон/ в личното образователно дело на ученика.

Педагогически съветник
Чл.82 (1) Длъжността педагогически съветник в училище включва функции свързани с консултиране и подпомагане на учениците, учителите, родителите и училищното ръководство в осъществяване и поддържане на връзките между семейството, училището и обществото.
(2)Педагогическият съветник изпълнява функции свързани с:
1. Подготвяне на предложение и участие в разработването и прилагането на училищни политики в сферата на възпитанието, социализацията и закрилата на децата и учениците;
2. Консултиране на ученици, педагогически специалисти, родители и други заинтересувани страни за преодоляване на проблеми, които се отразяват на обучението, възпитанието и социализирането на децата и учениците;
3. Посредничество при решаване на конфликти между ученици и учители, директор или друг педагогически специалист с родител както личностни така и на ниво общност;
4. Подкрепа и консултиране на учениците по въпроси свързани с обучението, възпитанието и социализацията им, както и с избора на заниманията им;
5. Работа по превенция на зависимостите, симптоматиката на въздействие на различните видове психоактивни вещества върху учениците, проява на различни форми на агресия и насилие, участие в разработването и изпълнението на програми за противодействие и на мерки за въздействие;
6. Участие в екипа за подкрепа за личностно развитие в институцията, който извършва оценка на индивидуалните потребности на дете или ученик за предоставяне на допълнителна подкрепа, като при липсата на психолог в институцията подпомагат и координират дейността на екипа;
7. Участие в дейност по мотивиране на деца и ученици за преодоляване на проблемното им поведение и дейности по превенция на отпадането от училище;
8. Организиране на групи с деца или ученици за подпомагане на личностното им развитие и адаптирането им към изискванията на образователната среда;
9. Осъществяване на кариерно ориентиране, като информиране и консултиране на учениците в техния избор на професия, обучение или образование;
10. Осъществяване на връзката между родителите и институцията в системата на предучилищното и училищното образование за целите на координацията и комуникацията в работата по отделен случай на ученик;
11. Работа с всички деца от училището, а при нужда - и с родителите и учителите, за приемане на различията;
12. Участие в планирането и провеждането на форми на вътре училищна квалификация, включително и споделяне на добри практики;
13. Сътрудничество с компетентните органи за закрила на детето и участие в междуинституционални екипни срещи.

ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА
Чл.83 Педагогическите специалисти са длъжни да повишават квалификацията си:
1. По програми на организациите по чл.43, ал.2 от Наредба №12/01.09.2016г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти;
2. В рамките на вътрешно институционалната квалификация, в не по-малко от 16 академични часа годишно за всеки педагогически специалист.
Чл.84(1) Повишаването на квалификацията на педагогическите специалисти се извършва от специализирани обслужващи звена, от висши училища и научни организации. Повишаването на квалификацията на педагогическите специалисти се извършва о от обучителни организации, чиито програми за обучение са одобрени при условията и по реда на тази глава.
(2)Повишаването на квалификацията на педагогическите специалисти по ал.1 се измерва чрез система от квалификационни кредити и се удостоверява с документ. Системата от квалификационни кредити се определя с Наредба №12/01.09.2016г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.
(3)Педагогическите специалисти са длъжни да повишават квалификацията си по програми на организациите по ал.1 в не по-малко то 48 академични часа за всеки периода на атестиране.
(4)Държавата създава условия за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти по ал.3
(5)Повишаването на квалификацията, извършена от организации извън ал.1, се признава чрез квалификационни кредити от началника на съответното регионално управление на образованието след заявление на педагогическия специалист при условия и по ред, определени с Наредба№12/01.09.2016г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.
Чл.85(1)Повишаването на квалификацията на педагогическите специалисти може да се организира и от училището чрез обмяна на добри практики в различни форми, както и по международни и национални програми. Вътрешно институционалната квалификация се измерва в академични часове и за нея не се присъждат квалификационни кредити.
(2)Училището е длъжно да осигурява условия за повишаване на квалификацията по ал.1 в не по-малко то 16 академични маса годишно за всеки педагогически специалист.
Чл.86 (1)Повишаването на квалификацията се осъществява по програми и във форми по избор на педагогическия специалист в съответствие с професионалния профил на изпълняваната длъжност, с професионалното развитие на педагогическия специалист, с резултата и препоръките от атестацията му, както и националната, регионалната, общинската и училищната политика.
(2)Повишаването на квалификацията на конкретния педагогически специалист е насочено и към напредъка на децата и учениците, както и към подобряване на образователните им резултати.
Чл.87 (1)Постигнатите компетентности се отразяват в професионално портфолио на педагогическия специалист. Професионалното портфолио се съставя от педагогическия специалист и включва разработени материали, които доказват активното му участие в реализирането на политиката на училището, професионалните му изяви, професионалното му усъвършенстване и кариерното му израстване, както и постигнатите резултати с учениците.
(2)Професионалното портфолио подпомага атестирането и самооценяването на педагогическия специалист. Целите, функциите и съдържанието на професионалното портфолио се определят с Наредба№12/01.09.2016г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.
Чл.88(1)Въз основа на достигнатото равнище на квалификация педагогическите специалисти може да придобиват професионално-квалификационни степени.
(2) Професионално-квалификационните степени се присъждат от висши училища, които провеждат обучение за придобиване на професионална квалификация „учител“ и имат програмни акредитации за провеждане на обучение за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалност от професионално направление съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления и за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ по докторска програма, съответстваща на учебен предмет от училищната подготовка.
(3)Професионално-квалификационните степени и условията и редът за придобиването им се определят в раздел VI на Наредба№12/01.09.2016г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ
Чл.89(1) Кариерното развитие е процес на усъвършенстване на компетентности при последователно заемане на учителски длъжности или при придобиване на степени с цел повишаване качеството и ефективността на образованието.
(2)Учителски длъжности са:
1. учител;
2. старши учител;
3. главен учител.
(3) Кариерното развитие на педагогическите специалисти, с изключение на учителите, се осъществява чрез последователно придобиване на втора и първа степен. Присъждането им се извършва от работодателя. Степените не се запазват при прекратяване на трудовото правоотношение.
(4)Основа за кариерно развитие на педагогическите специалисти са учителският стаж, получените квалификационни кредити, придобитата професионално-квалификационна степен, както и резултатите от атестирането им.
(5)По-големият брой квалификационни кредити и по-високата професионално-квалификационна степен са основание за по-бързо кариерно развитие на педагогическите специалисти, независимо от учителския стаж.
(6)Условията и редът за заемане на учителските длъжности по ал.2 и за придобиване на степените по ал.3, както и за по-бързото кариерно развитие на педагогическите специалисти се определят с Наредба№12/01.09.2016г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
№ Качествен показател, определящ степента на постигане на очакваните резултати от обучението
Символ
1. Отличен – ученикът постига напълно очакваните резултати от учебните програми; в знанията и уменията няма пропуски; усвоени са всички нови понятия и ученикът ги използва правилно; притежава необходимите компетентности и може да ги прилага самостоятелно при решаване на учебни задачи в различни ситуации; действията му са целенасочени и водят до краен резултат.
2. Много добър – ученикът постига с малки изключения очакваните резултати от учебните програми; показва незначителни пропуски в знанията и уменията си; усвоил е новите понятия и като цяло ги използва правилно; доказва придобитите компетентности при изпълняване на учебни задачи в познати ситуации, а нерядко – и в ситуации, които не са изучавани в клас, макар това да става с известна неувереност; действията му са целенасочени и водят до краен резултат, който извън рамките на изучените ситуации може да не е съвсем точен.
3. Добър – ученикът постига преобладаващата част от очакваните резултати от учебните програми; показва придобитите знания и умения с малки пропуски и успешно се справя в познати ситуации; усвоена е преобладаващата част от новите понятия; действията му съдържат неточности, но в рамките на изученото водят до краен резултат.
4. Среден – ученикът постига само отделни очаквани резултати от учебните програми; в знанията и в уменията си той има сериозни пропуски; усвоени са само някои от новите понятия; притежава малка част от компетентностите, определени като очаквани резултати в учебната програма, и ги прилага в ограничен кръг алгоритмизирани и изучавани в клас ситуации с пропуски и грешки; действията му съдържат недостатъци и рядко водят до краен резултат
5. Незадоволителен – ученикът не постига очакваните резултати от учебните програми, заложени като прагова стойност за успешност и зададени чрез степента на позитивен измерител „среден“.

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
Д Н Е В Е Н Р Е Ж И М
за учебната 2021/2022година
 Обучението в училището се осъществява в дневна форма, с едносменен режим на работа
 Организацията на учебния ден е целодневна.
 Училището е отворено в работните дни от 7.00 ч. до 18.30 ч.
 Учебните занятия започват в 8.00 часа и завършват съгласно седмично разписание:

I и II клас III и IV клас
1 час 8.00 – 8.35 1 час 8.00 – 8.40
ГМ 8.35 – 8.55 2 час 8.50 – 9.30
2 час 8.55 – 9.30 ГМ 9.30 – 10.00
ГМ 9.30 – 10.00 3 час 10.00 – 10.40
3 час 10.00 – 10.35 4 час 10.50 – 11.30
4 час 10.45 – 11.20 5 час 11.40 – 12.20
5 час 11.30 – 12.05 6 час 12.30 – 13.10

V и XII клас
1 час 8.00 – 8.45
2 час 8.55 – 9.40
ГМ 9.40 – 10.00
3 час 10.00 – 10.45
4 час 10.55 – 11.40
5 час 11.50 – 12.35
6 час 12.45 – 13.30
7 час 13.40 – 14.25
ПРИЛОЖЕНИЕ №3

Група ЦОУД I клас
1час – орг.отдих и ФА - 12.05 – 12.40
2 час – орг.отдих и ФА - 12.40 -13.15
3 час – самоподготовка - 13.15 – 13.50
4 час - самоподготовка - 14.05 – 14.40
5 час – занимание по интереси -14.50 – 15.25
6 час- занимание по интереси

Група ЦОУД II - IV клас
1 час – орг.отдих и ФА - 12.20 – 13.00
2 час – орг.отдих и ФА - 13.00 – 13.40
3 час - самоподготовка - 13.40 – 14.20
4 час –самоподготовка - 14.30 – 15.10
5 час – самоподготовка - 15.20 – 16.00
6 час- занимание по интереси - 16.10 – 16.50

Група ЦОУД V - VII клас
1 час – орг.отдих и ФА - 13.30 – 14.15
2 час – орг. отдих и ФА– 14.15 – 15.00
3 час - самоподготовка - 15.10 – 15.55
4 час – самоподготовка - 16.05 – 16.50
5 час –самоподготовка - 16.50 – 17,35
6 час - занимание по интереси - 17.35 – 18,20

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

ПРОЦЕДУРА ПРИ ОРГАНИЗИРАНЕ НА ПОСЕЩЕНИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ, КОИТО НЕ СА ПРЕДМЕТ НА УРЕЖДАНЕ В НАРЕДБАТА ПО ЧЛ.79, АЛ.5 ОТ ЗАКОНА ЗА ТУРИЗМА
При организиране на посещения и/или участия в прояви, изяви и мероприятия на територията на града:
1. В началото на учебната година се подава декларация за съгласие на родителите/настойниците на учениците за тяхното участие в извънучилищни дейности, като се входират във входящия дневник на училището/ПРИЛОЖЕНИЕ №4 А/
2. Подадените декларации се съхраняват в класьора на входящия дневник на училището.
3. В срок не по-късно от 3 дни преди датата на провеждане на проявата учителят/класният ръководител, който е организатор информира с доклад директора на училището./ПРИЛОЖЕНИЕ №4 Б/
4. Директорът издава заповед за разрешаване на участието на учениците в различните дейности.
При организиране на посещения и/или участия в прояви, изяви и мероприятия извън територията на града/в рамките на 1 ден/.
1. В срок не по-късно от 10 дни преди датата на провеждане на извънучилищната дейност учителят/класният ръководител, който е организатор информира с доклад директора на училището./ПРИЛОЖЕНИЕ № 4В/
2. Директорът издава заповед за разрешаване на участието на учениците в различните дейности.
3. Учителят/класен ръководител, който организира посещението или проявата, осигурява комплекта документи: декларация, удостоверяваща информираното съгласие на родителите/настойниците на учениците за участие в съответното мероприятие; проведен инструктаж с родители и ученици, копие от застрахователната полица, медицински бележки, удостоверяващи, че учениците са клинично здрави.

ПРИЛОЖЕНИЕ №4А

Д Е К Л А Р А Ц И Я

от

…………………………………………………………………………………….
/име на родител/

Давам съгласие за участие на детето ми:
…………………………………………………………………………………….от ………………клас в организирани училищни мероприятия и извънкласни форми – посещение на театър, музей, кино, художествена галерия, библиотека, пленери и др. територията на област Смолян.

Съгласието си декларирам с положения подпис:

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4Б
Вх. №……………
До Директора
на СУ „Христо Ботев“
с. Чепинци

Д О К Л А Д

От………………………………………………………………………..
длъжност……………………………… в СУ „Христо Ботев“- с. Чепинци

УВАЖАЕМИ Г-Н ДИРЕКТОР,
Във връзка организация на дейностите в училищното образование Ви предоставям предварителна информация за провеждането на………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
/описва се проявата, изявата, мероприятието/

Дата, час………. Място……………. Брой ученици…………
Клас………………
Ръководители:/име и подпис/
1……………………………………………………………………….-главен ръководител
2……………………………………………………………………….
3……………………………………………………………………….
Декларирам, че е взето информирано съгласие на родителите/настойниците на децата/учениците и документите, удостоверяващи това, са налични в училището.

Заповед №…………… Директор:…………..
/Манчо Трампов/
С уважение:…………………………. /гл.ръководител/

ПРИЛОЖЕНИЕ №4В
Вх. №……………
/
До Директора
на СУ „Христо Ботев“
с. Чепинци

Д О К Л А Д

От………………………………………………………………………..
длъжност……………………………… в СУ „Христо Ботев“- с. Чепинци

УВАЖАЕМИ Г-Н ДИРЕКТОР,
Във връзка с организация на дейностите в училищното образование и при спазване на чл.23, ал.1 от Правилника за дейността на училището и във връзка с чл.15, ал.2 и ал.4 от Наредба №10 от 01.09.2016г. за организация на дейностите в училищното образование/изм.от 26.09.2017г./ Ви предстои предварителна информация за провеждането на мероприятие с образователна цел до град………………………..
1. Период на провеждане…………………………………
2. Място на провеждане………………………………….
3. Групата ще пътува по маршрут………………………………
3.1. Начален пункт-час и място на тръгването:……………….
3.2. Краен пункт-очаквано време на пристигането:………….
3.3. Час и място на тръгването от крайния пункт:……………
3.4. Очаквано време на завръщането:…………………………
4. Хранене на групата:…………………………………..
5. Транспортът ще се осъществи с :………………………………………………
6. Учениците са застраховани със застраховка:………………………………….
7. Брой деца/ученици и ръководители:……………………………………………
Декларирам, че:
- са спазени редът и начинът за организиране на пътуването с образователна цел, определени с чл.26 от правилника за дейността на училището;
- е взето информираното съгласие на родителите/настойниците на учениците.
С уважение:…………………………. /гл.ръководител/

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

Процедура по освобождаване на ученици от часовете по физическо възпитание и спорт
1.Учениците, за които е противопоказно участието в часовете по физическо възпитание и спорт и в часовете по спортни дейности/допълнителен модул по ФВС, имат право да бъдат освободени от тях.
2. Необходими документи за освобождаване са:
2.1. Заявление от родител
2.2. Медицински документ:
- при краткотрайно недопускане за упражняване на спортна дейност: медицинско удостоверение, издадено от личния/лекуващия лекар;
- при дългосрочно недопускане за упражняване на спортна дейност, протокол от лекарска консултативна комисия или решение на ТЕЛК.
3. Въз основа на представените медицински документи директорът определя със заповед учениците, освободени по здравословни причини от учебните часове по спортни дейности и от часовете по учебен предмет физическо възпитание и спорт и срока за освобождаване.
4. Ученикът няма право да напуска територията на училището по време на учебния час, а директорът определя със заповед начина на уплътняване на учебния час и дейността, която ще осъществява.
5. Директорът уведомява родителите на учениците писмено за обстоятелствата по т.4

ПРИЛОЖЕНИЕ №6А
Вх. №……………

До Директора
на СУ”Христо Ботев”
с.Чепинци

МОТИВИРАНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От ....................................................................................................
Кл.р-л: на .................клас

На основание чл.199, ал.1 ,т.1 от ЗПУО и чл.64,ал.1,т.1 от Правилника за дейността на училището за……………………………………………………………………………………………………………….. предлагам за санкциониране:
1. ...............................................................................................................
2. ...............................................................................................................
3. ...............................................................................................................
4. ...............................................................................................................

Дата:………… Кл.ръководител:…………..
с.Чепинци
Формулярът за санкции по т.2 и т.3 се попълва като се редактира посочения образец.

ПРИЛОЖЕНИЕ №6Б
Изх. №……………

СУ „Христо Ботев”
с. Чепинци
общ. Рудозем

Уведомително писмо

Г-н …………………………………………………………………….,

Уведомяваме Ви, че вашият син/дъщеря……………………………………. …………………………………………………е допуснал над 5 неуважителни отсъствия и съгласно чл.199, ал.1 т.1 от ЗПУО и чл.64,ал.1,т.1 от Правилника за дейността на училището ще бъде санкциониран със „Забележка“.

С уважение:……………………………………….
/ Кл. р-тел: /
Дата:………………. Директор:……………………………
/Манчо Трампов/
Формулярът за санкции по т.2 и т.3 се попълва като се редактира посочения образец.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

Единни правила за задълженията на всички служители, свързани със случаите на тормоз

Настоящите правила имат за цел прилагането на цялостен училищен подход, полагане на координирани и последователни усилия за предотвратяване на тормоза и създаване на по-сигурна училищна среда.
I.Задължения на персонала.
Всеки учител и служител, наблюдавал ситуация на насилие между деца, е длъжен да информира училищното ръководство.
1.Педагогически персонал – класни ръководители, учители, които не са класни ръководители, педагогически съветник, дежурни учители при наблюдаване и регистриране случай на училищен тормоз предприемат необходимите действия за противодействие на училищния тормоз.
2.Непедагогически персонал – задължително полагат грижи за предотвратяване на насилнически действия или тормоз в училищните помещения, за които отговарят. Познават основните принципи на действие и ги прилагат не допускат прояви на насилие и съобщава за тях на класен ръководител, педагогически съветник и директор.
II. Процедура за информиране на случаи на тормоз:
1.Информация за наличие на тормоз над ученик се подава:
- от лицето станало свидетел/учител, служител, ученик/, до класен ръководител, педагогически съветник, директор в рамките на един час от случая.
2.Педагогическият съветник или директора се задължава до 1 час да предприеме действия относно изясняване на обстоятелствата и поведението на учениците, участници в ситуацията на тормоз. Разрешава конфликтната ситуация.
3.Всяка ситуация на тормоз се описва в единен регистър на училището от лицето, което е свидетел – дата, кратко описание на ситуацията, име и подпис, предприетите мерки.
4.Класният ръководител информира родителите/настойниците на детето за случая на тормоз. При необходимост директора на училището информира в писмена форма местните комисии, грижещи се за интересите на детето и РУО в рамките на 3 работни дни.
III. Действия в случаи на инцидент при тормоз:
1.Учителят или служителят извеждат пострадалото дете от опасната зона;
2.Оказват долекарска помощ съвместно с медицинското лице на училището;
3.В случаи на непосредствена опасност за живота на пострадалото дете сигнализират на тел.112.
4.Уведомяват класния ръководител, педагогическия съветник и директора и описват ситуацията в протокол.
5.Класният ръководител уведомява родителите/настойниците на детето.
Настоящият правилник е отворен за допълнения и промени по реда на неговото приемане и съобразно действащата нормативна уредба.

Made by MohyMuharem - Designed by MohyMuharem
Technical consult and thanks for Alexander Penev